ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาผลต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวของแคฟเฟอีน ในเครื่องดื่มชูกำลังในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาผลต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวของแคฟเฟอีน ในเครื่องดื่มชูกำลังในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี
นักวิจัย : ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
คำค้น : CAFFEINE , PSYCHOMOTOR PERFORMANCE , ENERGY DRINKS , PHARMACOKINETICS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แคฟเฟอีนเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยปัญหาของ การบริโภคแคฟเฟอีนต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานถูกมองว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขเรื่อง หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปริมาณสูงสุดที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยในแต่ละวันยังไม่เป็นที่ทราบชัด วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการศึกษาข้อมูลทางเภสัชจลศาสตร์ของแคฟเฟอีนในเครื่องดื่มที่ เชื่อกันว่าให้พลังงาน และศึกษาผลของแคฟเฟอีนต่อสมรระภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหว (Psychomotor performance) ผลจากการศึกษาค่าเภสัชจลนศาสตร์ของอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี 12 คน พบว่า ระดับ ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (C(,max)) เท่ากับ 5.45(+,ฑ)0.57 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เวลาที่ระดับความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (T(,max)) เท่ากับ 0.92(+,ฑ)0.39 ชั่วโมง ค่าครึ่งชีวิตของการกำจัดยา (t(,1/2)) เท่ากับ 4.57(+,ฑ)0.37 ชั่วโมง และพื้นที่ใต้กราฟ ระหว่างความเข้มข้นของแคฟเฟอีนในพลาสมากับเวลาที่พบแคฟเฟอีน จาก 0 ถึง 8 ชั่วโมง (AUC(,0-8)) และจาก 0 ถึงอินฟินิตี้ (AUC(,0-(+,a)) คือ 26.04(+,ฑ)4.28 และ 38.94(+,ฑ)8.41 ไมโครกรัม- ชั่วโมงต่อมิลลิลิตรตามลำดับ ค่าปริมาตรการกระจายตัวของยา (Vd) เท่ากับ 0.60(+,ฑ)0.12 ลิตรต่อกิโลกรัม และค่าการกำจัดยา (CL) เท่ากับ 1.53(+,ฑ)0.31 มิลลิลิตรต่อนาที-กิโลกรัม จากข้อมูลนี้บ่งบอกว่าแคฟเฟอีนถูกดูดซึมได้เร็วและกระจายตัวไปในส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดี เพื่อเป็นการศึกษาผลของแคฟเฟอีนต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวการวิจัยนี้ จึงได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Reaction time) ก่อนและ หลังได้รับแคฟเฟอีนโดยวัดความแตกต่างของเวลาของการตอบสนองแบบง่าย (Simple reaction time) และแบบมีตัวเลือก (Choice reaction time) ในอาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน ซึ่งทุกคน ได้รับเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยสารแคฟเฟอีน 200 และ 400 มิลลิกรัมผสมอยู่และยาหลอก (placebo) ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การได้รับแคฟเฟอีนขนาดต่ำ (200 มิลลิกรัม) เพื่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหว โดยมีความเร็วของการตอบสนองแบบง่ายและแบบมี ตัวเลือกต่างจากการได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนผลของแคฟเฟอีนใน ขนาดสูง (400 มิลลิกรัม) มีผลเพิ่มสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวได้ต่ำกว่าเมื่อเทียบ กับการได้รับคาเฟอีนในขนาดต่ำ ผลกระตุ้นสูงสุดจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 1.5-2 ชั่วโมงเมื่อ ได้รับแคฟเฟอีนขนาดต่ำและในเวลา 0.5-1 ชั่วโมง เมื่อได้รับแคฟเฟอีนขนาดสูง ประมาณ 65% ของอาสาสมัครระบุว่ามีอาการใจสั่น หงุดหงิด และกระสับกระส่ายหลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแคฟเฟอีน ผสมอยู่ 400 มิลลิกรัม ในขณะที่ไม่มีอาสาสมัครรายใดที่ได้รับคาเฟอีนขนาด 200 มิลลิกรัมระบุว่า มีผลข้างเคียง ผลการวิจัยในภาพรวมไม่แสดงให้เห็นว่าแคฟเฟอีนขนาด 200 มิลลิกรัมที่ผสมใน เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูง ทำให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี ดังนั้นจึงอาจประเมินได้ว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแคฟเฟอีนผสมในขนาดไม่เกินวันละ 200 มิลลิกรัมไม่น่าที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพแก่ประชากรไทยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามควรมีการ ศึกษาวิจัยอย่างจริงจังถึงผลของการบริโภคสารแคฟเฟอีนในระยะยาวโดยใช้การวิจัยที่มีการควบคุม อย่างดีเพื่อประเมินผลระยะยาวต่อสุขภาพของมนุษย์ที่บริโภคสารแคฟเฟอีน

บรรณานุกรม :
ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง . (2543). เภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาผลต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวของแคฟเฟอีน ในเครื่องดื่มชูกำลังในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง . 2543. "เภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาผลต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวของแคฟเฟอีน ในเครื่องดื่มชูกำลังในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง . "เภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาผลต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวของแคฟเฟอีน ในเครื่องดื่มชูกำลังในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง . เภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาผลต่อสมรรถภาพของระบบประสาทการเคลื่อนไหวของแคฟเฟอีน ในเครื่องดื่มชูกำลังในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.