ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี
นักวิจัย : ประไพ วงศ์สุฤทธิ์
คำค้น : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , JOB SATISFACTION , VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43860
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุข และศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะประชากร ปัจจัยการปฏิบัติงาน และ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาแบบภาคตัดขวางใช้แนวคิดทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Dual Factor theory) โดยใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของ อสม.ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 78.9) เมื่อ จำแนกรายด้านพบว่าพึงพอใจมากที่สุด ด้านนโยบายการบริหารงาน, การนิเทศงาน (ร้อยละ 86 และ 81.3 ตามลำดับ) และพึงพอใจมากในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล, การได้รับการยอมรับ, ความสำเร็จของงาน (ร้อยละ 77.9, 76, 74.1, 72.8 ตาม ลำดับ) แต่ไม่พึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 46.7) เมื่อเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างปัจจัย ลักษณะประชากร ปัจจัยการปฏิบัติงาน และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งานกับความพึงพอใจตามทฤษฎี การจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษามีผล ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในทุกหมวดองค์ประกอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่วนเพศ อายุ รายได้มีผลต่อความพึงพอใจในบางองค์ประกอบเท่านั้น ส่วนปัจจัยในการปฏิบัติงาน เรื่องการฝึกอบรม พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจ ในบางองค์ประกอบและในส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ จำนวนประชากรในหมู่บ้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นเรื่องการนิเทศงานที่ไม่มีผล ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้บริหารควรส่งเสริมให้ อสม.ได้รับสวัสดิการที่ดีและได้รับค่าตอบแทน บ้างบางโอกาส และควรส่งเสริมเรื่องการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพราะจะ นำมาซึ่งความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดีต่อไป

บรรณานุกรม :
ประไพ วงศ์สุฤทธิ์ . (2542). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประไพ วงศ์สุฤทธิ์ . 2542. "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประไพ วงศ์สุฤทธิ์ . "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ประไพ วงศ์สุฤทธิ์ . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.