ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน กับการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน กับการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย
นักวิจัย : ชมพูนุช แจ้วจิรา
คำค้น : อะฟล่าท็อกซิน , ตับอักเสบ , ประเทศไทย , AFLATOXIN , HEPATITIS , THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42729
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคตับที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน จากอาหารเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของ ทวีปเอเซียและแอฟริกา แต่ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทั้งสองประการนี้ และปฏิกิริยาระหว่าง กันในการก่อให้เกิดโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด การวิจัยย้อนหาสาเหตุของโรคโดยวิธี จับคู่กลุ่มคนเป็นโรคและกลุ่มคนที่ไม่เป็นโรคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ สัมพันธ์และอัตราเสี่ยงระหว่างการได้รับสารอะฟล่าท็อกซินและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ในการเกิดโรคตับในประเทศไทย โดยทำการวัดระดับเอนไซม์ ALT และ AST ใน ตัวอย่างเลือดของผู้บริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทยจำนวน 13,050 รายในช่วงเดือน มกราคม 1995 จนถึงกุมภาพันธ์ 1996 โดยทำการคัดเลือกตัวอย่างเลือดที่มีระดับเอนไซม์ ปกติเทียบกับระดับเอนไซม์ที่สูงกว่าปกติมาจำนวน 130 คู่ เพื่อทำการตรวจหาไวรัส ตับอักเสบชนิด บี และ ซี และวิเคราะห์หาปริมาณอะฟล่าท็อกซิน โดยใช้เทคนิค ELISA ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มของผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบมีสารอะฟล่าท็อกซิน 39 ราย (30.0%) เทียบกับคนปกติพบ 46 ราย (35.4%) โดยมีค่าที่วัดได้ อยู่ระหว่าง 5-51.2 พิโคกรัม ต่อมิลลิกรัมของอัลบูมิน และพบว่าค่าที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5-15 พิโคกรัมต่อ มิลลิกรัมของอัลบูมิน เมื่อนำข้อมูลชุดนี้มาคำนวณหาอัตราเสี่ยงได้ 0.78 (อยู่ในช่วง ความเชื่อมั่น 95% = 0.43 - 1.42) การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับ สารอะฟล่าท็อกซิน และการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ชมพูนุช แจ้วจิรา . (2541). การศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน กับการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมพูนุช แจ้วจิรา . 2541. "การศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน กับการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมพูนุช แจ้วจิรา . "การศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน กับการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ชมพูนุช แจ้วจิรา . การศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับสารอะฟล่าท็อกซิน กับการเกิดโรคตับอักเสบในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.