ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?Preeclampsia ในสตรี ตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี? พ.ศ.?2537-2538

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?Preeclampsia ในสตรี ตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี? พ.ศ.?2537-2538
นักวิจัย : กชพร?สิงหะหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

???การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์?ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี?ได้แก่?อัตราของสตรี ตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยที่หน่วยฝากครรภ์ว่ามีภาระ ความดันเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์?เมื่อเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลและได้นอนพักอย่างน้อย?6?ชม.?แล้วพบว่า ความดันเลือดน้อยกว่า?140/90?มิลลิเมตรปรอท?ไม่มีหรือมี โปรตีนในปัสสาวะน้อยกว่า?1?บวก?ข้อมูลทั่วไปของสตรี ตั้งครรภ์?และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ? preeclampsia โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วน?คือ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?preeclampsia และ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?severe preeclampsia ??????กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา?เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่มา ฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี?ตั้งแต่วันที 1?มาราคม?พ.ศ.?2537?ถึงวันที่?31?ธันวาคม?พ.ศ.?2538 และได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันเลือดสูงระหว่าง ตั้งครรภ์?ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล?จำนวน?488?ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่?ร้อยละ?ค่าเฉลี่ย?ส่วน เบียงเบนมาตรฐาน?บรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยคำนวณหาอัตรเสี่ยง สัมพัทธ์?และ?Multiple logistic regression analysis ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ??????สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาระ ความดันเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์ให้เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและได้นอนพักอย่างน้อย?6?ชั่วโมงพบว่า? ความดันเลือดน้อยกว่า?140/90?มิลลิเมตรปรอท?ไม่มีหรือมี โปรตีในปัสสาวะน้อยกว่า?1?บวก?มีจำนวนทั้งสิ้น?84?ราย? (ร้อยละ?17.21)?อัตราการเกิดภาวะความดันเลือดสูงระหว่าง ตั้งครรภ์เท่ากับร้อยละ?2.69?ของการคลอด?โดยมี?mild preeclampsia ร้อยละ?1.17?ของการคลอด?severe preeclampsia ร้อยละ?0.39?ของการคลอด?eclampsia ร้อยละ?0.01?ของการ คลอด?chronic hypertension ร้อยละ?0.22?ของการคลอด chronic hypertension with superimposed pregnancy- induced hypertension ร้อยละ?0.32?ของการคลอด?transient hypertension ร้อยละ?0.57?ของการคลอด?กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ?32.98?มีอายุระหว่าง?30-40?ปี? ส่วนใหญ่ร้อยละ?59.63?จดทะเบียนสมรส?ส่วนใหญ่ร้อยละ?55.53 มีดัชนีมวลกายเมื่อเริ่มฝากครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 37?กก./ม(2)?สตรีตั้งครรภ์มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวที่ เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์มากว่าหรือเท่ากับ?0.38?กก/สัปดาห์ เป็นส่วนใหญ่?คิดเป็นร้อยละ?46.11?เมื่อไม่รวมสตรี ตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกแล้ว?สตรีตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ?82.06?ไม่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากการ ตั้งครรภ์ในครรภ์ก่อน?ส่วนใหญ่ร้อยละ?92.42?ไม่มีภาวะ เบาหวานส่วนใหญ่ร้อยละ?96.31?ม่ค่าเฉลี่ยของระดับความดัน เฉลี่ยของเส้นเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ?85?มิลลิเมตรปรอท ส่วนใหญ่ร้อยละ?98.77?มีฮีมาโตครติมากกว่าหรือเท่ากับ 30% ???การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นั้นพบว่า?ไม่มีปัจจัยใด ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?preeclampsia?แต่เมื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีควมสัมพันธ์กับภาวะ?severe preeclampsia พบว่า ดัชนีมวลกายเมื่อเริมฝากครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะ severe preeclampsia ที่ระดับ?0.05?โดยสตรีตั้งครรภ์ ที่มีภาวะ?mild preeclampsia ที่มีดัชนีมวลกายเมื่อเริ่ม ฝากครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ?21?กก./ม(2)?จะป้องกันภาวะ severe preeclampsia?ได้มากกว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ mild preeclampsia ที่มีดัชนีมวลกายเมื่อเริ่มฝากครรภ์ น้อยกว่า?21?กก./ม(2)?0.37?เท่า?(95%CI=0.17-0.79) ??????ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้วางแผนในการดูแล สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์ และเฝ้าระวังสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ?mild preeclampsia ที่มีรูปร่างผอม?หรือมีดัชนีมวลกายเมื่อเริ่มฝากครรภ์? < 21 กก./ม(2)

บรรณานุกรม :
กชพร?สิงหะหล้า . (2540). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?Preeclampsia ในสตรี ตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี? พ.ศ.?2537-2538.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กชพร?สิงหะหล้า . 2540. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?Preeclampsia ในสตรี ตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี? พ.ศ.?2537-2538".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กชพร?สิงหะหล้า . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?Preeclampsia ในสตรี ตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี? พ.ศ.?2537-2538."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
กชพร?สิงหะหล้า . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ?Preeclampsia ในสตรี ตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี? พ.ศ.?2537-2538. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.