ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr
นักวิจัย : อำพร บุศรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อ แหนแดง (Spirodela polyrhiza L.) และแหน (Lemna perpusilla Toor.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของแคดเมียมและตะกั่วต่อน้ำหนักและปริมาณคลอโรฟิล ของแหน โดยนำแหนมาเลี้ยงในสารละลายแคดเมียมที่มี ความเข้มข้น 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 และ 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับเลี้ยง Lemna perpusilla Toor. ความเข้มข้น 2, 8, 14, 20 และ 26 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับเลี้ยง Spirodela polyrhiza L. และนำแหนทั้งสองชนิดนี้มาเลี้ยงในสารละลาย ตะกั่วที่มีความเข้มข้น 12, 20, 28, 36 และ 44 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเลี้ยงเป็นเวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ซึ่งการ ศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีรูปแบบการทดลอง เป็นแบบ Continuous study ผลการศึกษาพบว่า น้ำหนักและปริมาณคลอโรฟิลของแหน จะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายแคดเมียมและตะกั่ว เพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการตรวจวัดเพิ่มขึ้น แสดงว่า น้ำหนักและปริมาณคลอโรฟิลลดลงแปรผกผันกับความเข้มข้นของ โลหะและระยะเวลาในการตรวจวัด โดยที่ Lemna perpusilla Toor. มีความไวต่อแคดเมียม <0.3 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วน Spirodela pelyrhiza L. มีความไวต่อแคดเมียม <2มิลลิกรัม/ลิตร และทั้ง Lemna perpusilla Toor. และ Spirodela polyrhiza L. มีความไวต่อตะกั่วเท่ากัน กล่าวคือ แหนทั้งสองชนิดจะมี ความไวต่อตะกั่วอยู่ระหว่าง 20-28 มิลลิกรัม/ลิตร ในกรณี เมื่อใช้น้ำหนักเป็นตัววัด และจะมีความไวต่อตะกั่ว <12 มิลลิกรัม/ลิตร ในกรณีเมื่อใช้ปริมาณคลอโรฟิลเป็นตัววัด

บรรณานุกรม :
อำพร บุศรังษี . (2538). ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อำพร บุศรังษี . 2538. "ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อำพร บุศรังษี . "ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
อำพร บุศรังษี . ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.