ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม
นักวิจัย : อนิรุทธ์ โชติถนอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35164
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งชุดคำสั่งที่สำคัญของเว็บไซต์ที่ใช้ในการวิจัย มี 9 ชุดคำสั่งดังนี้ 1. ระบบจัดการแฟ้มเอกสารการเรียนการสอน 2. ระบบจัดการแบบ ฝึกหัด 3. ระบบมอบหมายงาน 4. ระบบจัดการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน 5. ระบบจัดการข้อความ 6. ระบบถามตอบปัญหาการเรียนการสอน 7. ระบบ ห้องสนทนา 8. ระบบตรวจสอบผลการเรียน 9. ระบบตรวจสอบการใช้งานวิชา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 คน และนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 100 คน โดยเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ เว็บไซต์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชา และแบบสอบถามในการสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษา โดยแบ่งการ วัดเป็น 5 ระดับ คือ พอใจที่สุด พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ และไม่พอใจที่สุด โดยวัดความพึงพอใจ ในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. การใช้งานคำสั่งของระบบ 2. รูปแบบการนำเสนอ 3. ระบบ การสื่อสาร 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ ผลวิจัยสรุปว่า ชุดคำสั่งการทำงานของระบบสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ โดย อาจารย์ และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้งานคำสั่งของระบบ รูปแบบการนำเสนอ ระบบการสื่อสาร และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบในระดับพอใจ

บรรณานุกรม :
อนิรุทธ์ โชติถนอม . (2544). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนิรุทธ์ โชติถนอม . 2544. "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนิรุทธ์ โชติถนอม . "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อนิรุทธ์ โชติถนอม . การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.