ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน
นักวิจัย : ธีติ สัจจญาณ, 2520-
คำค้น : การใช้พลังงาน , ไทย -- โบราณสถาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1233
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวคิด และวิธีการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถานแต่ละประเภทและในแต่ละยุคสมัย โดยทำการศึกษาโบราณสถานในประเทศไทย ได้แก่ ปราสาทหินเจดีย์ วิหาร พระอุโบสถและป้อมปราการ อาคารโครงสร้างไม้ล้วน โบราณสถานประเภทคลองและถนน ผลการศึกษา ทำให้ทราบถึงแนวคิดที่ใช้ในการหาค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน โดยค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในการก่อสร้างโบราณสถาน คือ สัดส่วนของค่าพลังงานทั้งหมดที่ใช้ไปในการก่อสร้างกับค่าการใช้งานของโบราณสถานนั้นและปรับค่าด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบ ค่าพลังงานที่ใช้ไปในการก่อสร้างเกิดจากพลังงานที่ใช้ไปในการประกอบกิจกรรมการแปรสภาพวัสดุจากสภาพธรรมชาติมาเป็นวัสดุก่อสร้างการขนส่งวัสดุและการดำเนินการก่อสร้าง ค่าพลังงานที่ใช้ไปในการแปรสภาพวัสดุนำมาจากข้อมูลที่มีการวัดไว้ หรือการเทียบเคียงกับพลังงานที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน พลังงานการขนส่งวัสดุใช้สมการฟิสิกส์คำนวณหา และพลังงานที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างใช้การเทียบเคียงกับพลังงานที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการศึกษาในปัจจุบันและใช้สมการฟิสิกส์ในการหาค่าพลังงานในการยกวัสดุก่อสร้าง แนวคิดของการหาค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถานที่ได้นี้ นำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาโบราณสถาน 3 ประเภท คือ ปราสาทศิลาแลง เจดีย์และพระอุโบสถ

บรรณานุกรม :
ธีติ สัจจญาณ, 2520- . (2545). ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีติ สัจจญาณ, 2520- . 2545. "ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีติ สัจจญาณ, 2520- . "ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ธีติ สัจจญาณ, 2520- . ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.