ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก
นักวิจัย : สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522-
คำค้น : การสื่อสารในองค์การ , การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745313084 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการสื่อสารต่างๆ ที่มีประสิทธิผลที่สุดต่อการทำงาน ปัญหา และปัจจัยความสัมฤทธิผลในการสื่อสารในการทำงานระหว่างพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 30 คน เป็นพนักงานชาวไทย 18 คน และ พนักงานชาวยุโรป 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามกึ่งอิงโครงสร้างแบบปลายเปิด จากการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสื่อสารจำแนกได้ 4 ประเภท 1) ตามทิศทางการสื่อสาร คือ แนวดิ่ง แนวตั้ง แนวนอน และแนวไขว้ 2) ตามช่องทางการสื่อสาร คือ การสื่อสารทางเดียว การสื่อสารสองทาง 3) ตามประเภทของการใช้ คือ เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 4) ตามสัญลักษณ์ที่ใช้ คือ การสื่อสารแบบใช้ถ้อยคำ และการสื่อสารแบบไม่ใช้ถ้อยคำ 2. พนักงานทั้งสองฝ่ายใช้วิธีการสื่อสารทั้งแบบวจนะ และ อวจนะ แต่วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่สุด คือ แบบ วจนะ ได้แก่ การสนทนาต่อหน้า การเขียนและการใช้การสนทนาต่อหน้ากับการเขียนร่วมกัน 3. ปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทย และชาวยุโรปมี 4 ประการ คือ 1) ภาษา 2) ค่านิยม 3) พฤติกรรม และ 4) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ความเชื่อ 4. ปัจจัยการสื่อสารที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิผลมี 3 ประการ คือ 1) ภาษา 2) ทักษะในการสื่อสาร และ 3) การปรับทัศนคติและค่านิยม

บรรณานุกรม :
สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522- . (2547). การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522- . 2547. "การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522- . "การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522- . การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.