ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี
นักวิจัย : พิมพ์วัชรา วัจนะพุกกะ, 2522-
คำค้น : การพูดในชุมนุมชน , การพูด , พัฒนาการของเด็ก , เด็ก--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769431 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1089
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยวัยประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมนุมชนของเด็กอายุ 6-12 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลของเด็ก บทบาทการสื่อสารภายในครอบครัว ทัศนคติของผู้ปกครองต่อบทบาทของโรงเรียน และทัศนคติของผู้ปกครองต่อบทบาทของสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลัก ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่พาเด็กมาร่วม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดของเด็กจำนวนทั้งสิ้น 153 คน ผลการวิจัยพบว่า อุปนิสัยส่วนตัวด้านความกล้าแสดงออกของเด็ก โอกาสในการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพูด การเปิดรับสื่อภาพยนตร์ และการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อความสามารถทั้งด้าน วัจนภาษา (verbal) และอวัจนภาษา (non-verbal) ในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี

บรรณานุกรม :
พิมพ์วัชรา วัจนะพุกกะ, 2522- . (2547). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์วัชรา วัจนะพุกกะ, 2522- . 2547. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์วัชรา วัจนะพุกกะ, 2522- . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พิมพ์วัชรา วัจนะพุกกะ, 2522- . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.