ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการอยู่รอดในดิน การเข้าอาศัยในรากข้าวโพดและ ถั่วลิสง และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ของเชื้อรา เวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอร์ไรซา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการอยู่รอดในดิน การเข้าอาศัยในรากข้าวโพดและ ถั่วลิสง และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ของเชื้อรา เวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอร์ไรซา
นักวิจัย : โสภณ บุญลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27887
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการสำรวจชนิดและปริมาณเชื้อรา วี-เอ ไมคอร์ไรซา ในดินปลูกข้าวโพดจากแปลงเกษตรกรรม พบว่าดินที่ปลูกข้าวโพด ในแต่ละพื้นที่มีสปอร์ของเชื้อราในปริมาณที่แตกต่างกัน จากสปอร์ที่แตกต่างกัน 12 ชนิด สามารถเพิ่มปริมาณในกระถาง โดยใช้ข้าวโพดเป็นพืชอาศัยได้เพียง 4 ชนิดคือ Acaulospora spinosa, Glomus aggregatum, Sclerocystis rubiformis และ Scutellospora sp. เชื้อราวี-เอ ไมคอร์ไรซา ทั้ง 4 ชนิด สามารถเข้าอยู่อาศัยในถั่วลิสงได้ การศึกษาผลของเชื้อราวี-เอ ไมคอร์ไรซา 7 ชนิด คือ เชื้อ A. spinosa, Gl. aggregatum, S. rubiformis, Scutellospora sp., T6 จากเยอรมัน, A. scrobiculata ที่ มีสปอร์ขนาดเล็ก และ A.scrobiculata ที่มีสปอร์ขนาดใหญ่ ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดในดินที่ไม่อบฆ่าเชื้อจุลิน- ทรีย์ ได้วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 8 ตำรับการทดลอง 4 ซ้ำ คือ ไม่ปลูกเชื้อราวี-เอ ไมคอร์ไรซา และปลูกเชื้อรา แต่ละชนิดที่กล่าวข้างต้น จากผลการทดลอง พบว่า ความสูง น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ของข้าวโพดที่ปลูกเชื้อไม่แตกต่าง จากข้าวโพดที่ไม่ปลูกเชื้อ จำนวนสปอร์ทั้งหมดของเชื้อรา วี-เอ ไมคอร์ไรซาต่อดิน 1 กรัม ในดินที่ปลูกเชื้อและไม่ ปลูกเชื้อไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ จำนวนสปอร์ต่อดิน 1 กรัม ของเชื้อราวี-เอ ไมคอร์ไรซา Gl. aggregatum จะสูง ที่สุด และแตกต่างจากเชื้อราอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ และความหนาแน่นของการเข้าอยู่อาศัยในรากข้าวโพดของ เชื้อ S. rubiformis มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดโดยแตกต่างจากที่ ไม่ปลูกเชื้อราวี-เอ ไมคอร์ไรซา จากผลการศึกษาความสามารถในการมีชีวิตรอดของสปอร์ เชื้อ A. spinosa, Gl. aggregatum, S. rubifomis และ Scutillospora sp. ในดินแห้งโดยปราศจากพืชอาศัย ภายใต้ อุณหภูมิที่เก็บรักษาแตกต่างกัน คือ (1) เก็บที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (2) ที่อุณหภูมิห้อง (27 องศาเซลเซียส) (3) เก็บที่อุณหภูมิห้องแต่ก่อนเพาะให้งอกนำไปเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน พบว่าการเก็บรักษาเชื้อไว้ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทำให้สปอร์มีเปอร์เซ็นต์การ งอกสูงสุดในเดือนแรก การเก็บเชื้อที่อุณหภูมิห้องสปอร์จะ มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดเมื่อเก็บเชื้อไว้นาน 3 เดือน การเก็บเชื้อที่อุณหภูมิห้องแล้วนำมาเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน ทำให้สปอร์มีเปอร์เซ้นการงอกสูง กว่าการเก็บสปอร์ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิห้อง ในระหว่างการเก็บรักษา พบว่าเชื้อราที่เป็น ปาราสิตของเชื้อ Scutillospra sp. คือ เชื้อรา Chaetomium erraticum และ Penicillium javamicum จากการ ทดลองปลูกเชื้อราทั้ง 2 ชนิดลงในสปอร์ของเชื้อราวี-เอ ไมคอร์ไรซา Scutillospora sp. พบว่า สามารถเข้าอยู่อาศัย ในสปอร์ซึ่งสมบูรณ์ได้

บรรณานุกรม :
โสภณ บุญลือ . (2540). ความสามารถในการอยู่รอดในดิน การเข้าอาศัยในรากข้าวโพดและ ถั่วลิสง และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ของเชื้อรา เวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอร์ไรซา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภณ บุญลือ . 2540. "ความสามารถในการอยู่รอดในดิน การเข้าอาศัยในรากข้าวโพดและ ถั่วลิสง และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ของเชื้อรา เวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอร์ไรซา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภณ บุญลือ . "ความสามารถในการอยู่รอดในดิน การเข้าอาศัยในรากข้าวโพดและ ถั่วลิสง และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ของเชื้อรา เวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอร์ไรซา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
โสภณ บุญลือ . ความสามารถในการอยู่รอดในดิน การเข้าอาศัยในรากข้าวโพดและ ถั่วลิสง และผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ของเชื้อรา เวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอร์ไรซา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.