ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : เกื้อศักดิ์ ทาทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย แบ่ง การศึกษาออกเป็น การศึกษาปริมาณฝนสูงสุดเฉพาะจุดของภาคใต้ ของประเทศไทย การศึกษาความสัมพันธ์ของความลึก-พื้นที่- ช่วงเวลา ของพายุฝนที่เลือกศึกษา การหาค่าอุณหภูมิจุดน้ำ ค้างสูงสุดต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ที่ระดับ 1,000 มิลลิบาร์ และการศึกษาแฟคเตอร์ลดความลึกของฝนตามขนาดพื้นที่ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณฝนสูงสุด สำหรับช่วงเวลาที่ฝนตกต่างๆ ของภาคใต้ ข้อมูลอุณหภูมิจุด น้ำค้างสูงสุด และข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนที่พัดผ่านประเทศ ไทย ในคาบ 44 ปี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนสูงสุดกับ ช่วงเวลาที่ฝนตกของภาคใต้ ได้ความสัมพันธ์เป็น 2 สมการ คือ R = 779d(0.717) และ R = 779d(0.162) สำหรับช่วง เวลาที่ฝนตกน้อยกว่า 1 วัน และมากกว่า 1 วัน ตามลำดับ การศึกษาพายุฝนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจำนวน 5 ลูก เพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความลึก-พื้นที่-ช่วงเวลา พบว่าพายุฝนวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2531 และ 28-30 พฤศจิกายน 2536 เหมาะสมที่จะนำมาใช้คำนวณหาปริมาณฝนสูงสุด ที่อาจเป็นได้ การวิเคราะห์อุณหภูมิจุดน้ำค้างสูงสุดต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ที่ระดับ 1,000 มิลลิบาร์ สำหรับเป็นตัวแทนพายุฝน ที่เลือกศึกษามีค่าตั้งแต่ 23.9 ถึง 24.9 อาศาเซลเซียส อุณหภูมิจุดน้ำค้างสูงสุดต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ที่ระดับ 1,000 มิลลิบาร์ สำหรับรอบปีการเกิดซ้ำเฉลี่ย 50 ปี และ 100 ปี ของพื้นที่ภาคใต้ มีค่าตั้งแต่ 23.8 ถึง 26.3 องศา เซลเซียส และ 24.0 ถึง 26.5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
เกื้อศักดิ์ ทาทอง . (2540). การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกื้อศักดิ์ ทาทอง . 2540. "การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกื้อศักดิ์ ทาทอง . "การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
เกื้อศักดิ์ ทาทอง . การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.