ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัย : นราภรณ์ ขันธบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26893
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครี้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ซึ่งประกอบด้วย บริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และ ผลผลิตกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือนิสิตปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน มหาบัณฑิตและผู้บังคัญบัญชา รวม 203 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และค่าร้อยละ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านบริบท นิสิตปริญญาโทและมหาบัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ในด้านการ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยยังอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการหาทุนมา สนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้น 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น นิสิตปริญญาโทและมหาบัณฑิต ส่วนใหญ่เห็นว่า โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาวิชามี ความเหมาะสมมาก ส่วนวัสดุการศึกษาเอกสารต่าง ๆ และศูนย์บริการ การศึกษา มีความเหมาะสมปานกลาง ควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอกับผู้เรียน 3. ด้านกระบวนการ นิสิตปริญญาโทและมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ เห็นว่า กระบวนการเรียนการสอนส่วนใหญ่และการประเมินผลมีความ เหมาะสมมาก แต่การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ สอนอยู่ในระดับปานกลาง 4. ด้านผลผลิต คุณภาพของมหาบัณฑิตโดยส่วนรวมในความคิด เห็นของผู้บังคัญบัญชา เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนใน เรื่องความรู้ความเข้าใจในหลักการและปรัชญาทางการศึกษาและทาง พลศึกษา การเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์และสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ และการวางแผนด้านพลศึกษามีความเหมาะสมมาก มหาบัณฑิตจึงควร ปรับปรุงตนเอง หมั่นค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

บรรณานุกรม :
นราภรณ์ ขันธบุตร . (2539). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นราภรณ์ ขันธบุตร . 2539. "การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นราภรณ์ ขันธบุตร . "การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
นราภรณ์ ขันธบุตร . การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.