ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา
นักวิจัย : ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คำค้น : ถุงประคบความร้อน , เมล็ดธัญพืช
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680007 , http://research.trf.or.th/node/356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้ในการรักษา โดยถุงประคบความร้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีลักษณะการใช้งานกล่าวคือ ผู้ใช้ต้องนำถุงประคบความร้อนดังกล่าวไปอบในเครื่องไมโครเวฟเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เมล็ดธัญพืชที่บรรจุอยู่ในถุงมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากนั้นจึงนำเอาถุงประคบความร้อนห่อด้วยผ้ามาประคบตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยกำหนดไว้ว่า ถุงประคบความร้อนที่ดีควรสามารถเพิ่มความร้อนของผิวหนังให้สูงถึงระดับ 44-45 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชถูกแบ่งออกเป็น 5 การวิจัยย่อย โดยเริ่มต้นจากการวิจัยที่ 1 ซึ่งเป็นการศึกษาชนิดของเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในประเทศไทยที่เหมาะสมในการนำมาบรรจุในถุงประคบความร้อน ผลปรากฏว่า ข้าวเหนียวดำเป็นเมล็ดธัญพืชที่เหมาะสมที่สุด การวิจัยที่ 2 คือการศึกษาระยะเวลาที่สั้นที่สุดในการอบในเครื่องไมโครเวฟที่ทำให้ข้าวเหนียวดำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงสุด ผลปรากฏว่า ระยะเวลาที่สั้นที่สุดในการอบในเครื่องไมโครเวฟคือ 4 นาที การวิจัยที่ 3 ทำการศึกษาชนิดของผ้าที่จะนำมาห่อถุงประคบความร้อน ซึ่งทำให้อุณหภูมิผิวหนังขณะประคบเพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่าผ้าขนหนูเป็นชนิดของผ้าที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาห่อถุงประคบความร้อน การวิจัยที่ 4 เป็นการศึกษาระยะเวลาของการอบถุงประคบความร้อนที่บรรจุข้าวเหนียวดำในเครื่องไมโครเวฟที่ทำให้เกิดการไหม้ของตัวถุงประคบความร้อน และ/หรือ ข้าวเหนียวดำที่บรรจุอยู่ข้างในถุง ผลปรากฏว่า การอบนาน 9 นาที จำทำให้เกิดการไหม้ของเมล็ดข้าวเหนียวดำ และการวิจัยที่ 5 ศึกษาจำนวนครั้งของการอบถุงประคบความร้อนในเครื่องไมโครเวฟที่ทำให้ถุงประคบความร้อนเสื่อมประสิทธิภาพในการให้ความร้อนที่มีประโยชน์ในแง่การรักษา (ต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส) ผลปรากฏว่า ถุงประคบความร้อนบรรจุข้าวเหนียวดำสามารถนำมาใช้ซ้ำได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง โดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพให้ความร้อน ผลการวิจัยทั้งหมดดังกล่าวถูกนำมาใช้พัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการรักษาและฉลากกำกับการใช้งานถุงประคบความร้อน The purpose of this research project was to develop a hot bag containing locally available grains for therapeutic use. A mean to use hot bag is by heating the hot bag in a microwave for a period of time, wrapping the hot bag with cloth and then placing the hot bag on the body part. The developed hot bag should be able to increase skin surface temperature to 44-45 ? C for 20 minutes. Development of a hot bag containing locally available grains for therapeutic use was divide into 5 experiments. Experiment 1 was to investigate type of locally available grains that was suitable to be contained in a hot bag. The results suggest that black sticky rice was the most suitable. Experiment 2 was to examine the shortest time period of heating black sticky rice in a microwave that resulted in the maximum increase in black sticky rice’s temperature. The results showed that 4 minutes were the shortest times period of heating black sticky rice in a microwave. Experiment 3 was to determine type of cloth used to wrap the hot bag that allowed the highest increase in skin surface templerature but not in excess of 45?C. The results indicate that a towel was the most suitable to wrap the hot bag before applying to the body part. Experiment 4 was to study time period of heating the hot bag in a microwave that caused burn of bag/grains. The results illustrate that 9 minutes of continued heating in a microwave led to burn of grains. Experiment 5 was to investigate the number of repetitive use of the hot bag that would led to ineffeiciency in warming up the skin (below 40?C). The results demonstrate that efficiency of the hot bag in warming up the skin was maintained after the repetitive use for 50 times. All results were utilised to develop a hot bag containing locally available grains for therapeutic use and its instruction for use.

บรรณานุกรม :
ประวิตร เจนวรรธนะกุล . (2548). การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประวิตร เจนวรรธนะกุล . 2548. "การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประวิตร เจนวรรธนะกุล . "การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ประวิตร เจนวรรธนะกุล . การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.