ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : วรรณสิริ ปัญญาวัฒนานุกูล
คำค้น : FOREIGN WORKERS POLICY , PAYBACK PERIOD , NONWAGE LABOUR COST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทำงานในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบนโยบายนำเข้าแรงงานไร้ฝีมือของประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือโดยเฉพาะกรณีของแรงงานพม่า รวมทั้งปัจจัยอิทธิพลต่อระยะเวลาการจ้างงานและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมของนายจ้างซึ่งเลือกกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วิธีการศึกษามีทั้งการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การคำนวณต้นทุนผลได้จากการย้ายถิ่น รวมถึงต้นทุนแรงงานที่มิใช่ค่าจ้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิระยะเวลาคุ้มทุน การคำนวณหาค่าเฉลี่ยและร้อยละผลการศึกษาพบว่า การนำเข้าแรงงานไร้ฝีมือของสิงคโปร์และไต้หวันอยู่ในรูปแบบของสัญญาจ้าง และใบอนุญาตทำงาน จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการอยู่ทำงานในประเทศทั้งสองอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่อาศัยอย่างถาวร ในขณะที่ประเทศไทยมีการออกใบอนุญาตทำงานรายปี มิได้จำกัดจำนวนครั้งในการต่ออายุ และมิได้กำหนดระยะเวลาที่แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยที่แน่นอนชัดเจน ในส่วนของแรงงานพม่า จากการสำรวจพบว่า การทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้แรงงานพม่าได้รับผลได้มากกว่าต้นทุนจากการย้ายถิ่นโดยเฉลี่ย ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเมื่อวิเคราะห์กระแสของผลได้ต้นทุนจากการย้ายถิ่น พบว่า แรงงานพม่าในทุกประเภทกิจการได้รับความคุ้มทุนภายในปีแรกของการทำงาน และถ้าแรงงานพม่าทำงานครบ 3 ปี จะมีมูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิจากการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในกิจการประมง, ต่อเนื่องประมง, งานบ้าน และกิจการอื่นๆ มีค่าเท่ากับ 49,789 บาท, 23,723 บาท, 68,442 บาท และ 42,038 บาทตามลำดับ ในส่วนของนายจ้างพบว่า ต้นทุนการใช้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างมี 2 ส่วนคือ ต้นทุนในรูปค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ และ ต้นทุนที่มิใช่ค่าจ้าง โดยต้นทุนที่มิใช่ค่าจ้าง ประกอบด้วย ต้นทุนในการหาคนงานต้นทุนในการฝึกอบรม และต้นทุนในการนำแรงงานมาขึ้นทะเบียน อย่างไรก็ตามภาพรวมของต้นทุนที่มิใช่ค่าจ้าง อันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดระยะเวลาการจ้างงานนายจ้างกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกิจการมีต้นทุนซึ่งสามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินในส่วนนี้ค่อนข้างต่ำส่วนหนึ่งเนื่องจากนายจ้างสามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่แรงงานต่างด้าว ซึ่งความคิดเห็นของนายจ้างต่อระยะเวลาขั้นต่ำในการขึ้นทะเบียนแรงงานที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง ครือประมาณ 2 ปี ความคิดเห็นต่อค่าธรรมเนียม 3,800 บาทต่อคนในปัจจุบัน โดยมิได้เรียกเก็บเงินค่าประกันตัวแรงงานนายจ้างในทุกประเภทกิจการ ยกเว้น นายจ้างกิจการประมง เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และถ้าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน นายจ้างส่วนใหญ่เห็นว่าภาครัฐควรคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของนายจ้างเป็นสำคัญ รองลงมาคือ การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายงวดได้ แต่กรณีที่คิดค่าธรรมเนียมในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน นายจ้างส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เนื่องจากอาจเกิดปัญหาการจดทะเบียนแรงงานนอกพื้นที่ที่ทำงานจริง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่มีอัตราสูง

บรรณานุกรม :
วรรณสิริ ปัญญาวัฒนานุกูล . (2548). นโยบายแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณสิริ ปัญญาวัฒนานุกูล . 2548. "นโยบายแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณสิริ ปัญญาวัฒนานุกูล . "นโยบายแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
วรรณสิริ ปัญญาวัฒนานุกูล . นโยบายแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.