ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม
นักวิจัย : ขวัญเรือน แสงจีน
คำค้น : PERSONALITY , PHYSICAL ATTRACTIVENESS , SOCIAL STATUS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม ผู้ร่วมการวิจัยเป็นพนักงานธนาคาร16 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 258 คน ตอบแบบวัดบุคลิกภาพและประเมินผู้ร่วมงานในหน่วยงานเกี่ยวกับความโดดเด่นและการเป็นที่รู้จัก จากนั้นให้ผู้ตัดสิน 2 คนประเมินความดึงดูดใจทางกายภาพจากรูปภาพของผู้ร่วมการวิจัยทุกคน ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะบุคลิกภาพด้านการแสดงออกไม่มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับสถานภาพทางสังคม 2. ลักษณะบุคลิกภาพด้านความมีจิตสำนึกไม่มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับสถานภาพทางสังคม แต่มีสหสัมพันธ์ทางลบกับสถานภาพทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ลักษณะบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ไม่มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับสถานภาพทางสังคม 4. ความดึงดูดใจทางกายภาพมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับสถานภาพทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ขวัญเรือน แสงจีน . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญเรือน แสงจีน . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญเรือน แสงจีน . "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ขวัญเรือน แสงจีน . ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.