ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ:ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ:ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : ธิติ พันธ์สวัสดิ์
คำค้น : STATUS , ROLE , CEO.GOVERNOURS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีสมมติฐานหลักดังต่อไปนี้ 1.สถานภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลังการบริหารงานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นมากกว่าตำรวจชั้นประทวน 2.บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลังการบริหารงานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นมากกว่าตำรวจชั้นประทวน 3.สถานภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการบริหารงานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการบริหารงานแบบบูรณาการ 4.บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการบริหารงานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการบริหารงานแบบบูรณาการ 5.การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อสถานภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6.การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 7.การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรมากกว่าชั้นประทวน 8.การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษาสูงมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษาต่ำ การเก็บข้อมูลใช้วิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 385 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (~i(-,X),SD~i) และร้อยละในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ใช้สถิติเชิงอ้างอิง (T-test indepent, T-test match paired) ในการเปรียบเทียบตัวแปร และใช้ (Regression, Gamma) ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร ข้อค้นพบหลักที่ได้จากการวิจัยคือ 1). สถานภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลังการบริหารงานแบบบูรณาการไม่แตกต่างกว่าตำรวจชั้นประทวน 2). บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลังการบริหารงานแบบบูรณาการไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าตำรวจชั้นประทวน 3). สถานภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการบริหารงานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการบริหารงานแบบบูรณาการ 4). บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการบริหารงานแบบบูรณาการไม่แตกต่างกว่าก่อนการบริหารงานแบบบูรณาการ 5). การบริหารงานแบบบูรณการมีผลต่อสถานภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6). การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 7). การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรไม่แตกต่างกว่าชั้นประทวน 8). การบริหารงานแบบบูรณาการมีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษาสูงมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษาต่ำ

บรรณานุกรม :
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . (2546). สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ:ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . 2546. "สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ:ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . "สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ:ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ:ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.