ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้น
นักวิจัย : เกียรติขจร วรปรัชญา
คำค้น : PI CONTROLLER , FUZZY SYSTEM , FUZZY SUPERVISORY SYSTEM , HIERARCHI-CAL GENETIC ALGORITHMS , BINARY DISTILLATION COLUMN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอ การออกแบบตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุด ตัวควบคุมชนิดนี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือ ตัวควบคุมหลักทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการโดยตรงซึ่งใช้ตัวควบคุมพีไอ ส่วนที่สองเป็นตัวกำกับดูแลหรือตัวควบคุมรองทำหน้าที่ควบคุมตัวควบคุมหลัก ซึ่งใช้ระบบฟัซซีในการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ในการหาตัวควบคุมที่เหมาะสมที่สุดนั้น ใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้นซึ่งเป็นวิธีการค้นหาค่าเหมาะสมวิธีหนึ่ง หาจำนวนและรูปร่างของฟังก์ชันภาวะสมาชิกพร้อมด้วยฐานฟัซซีที่เหมาะสม และเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของตัวควบคุมนี้ ได้นำไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมระบบหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดซึ่งเป็นระบบที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นสูง และเป็นระบบหลายสัญญาณเข้าหลายสัญญาณออก ในการควบคุมได้กระทำทั้งการจำลองระบบ และการควบคุมจริงกับหอกลั่นของห้องปฏิบัติการวิจัยระบบควบคุม ซึ่งผลการควบคุมทั้งสองแบบแสดงให้เห็นว่าตัวควบคุมที่ออกแบบขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของสารผลิตภัณฑ์ที่ยอดหอ และสารผลิตภัณฑ์ฐานหอให้มีความบริสุทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ เมื่ออัตราป้อนสารเข้ากลางหอเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นการรบกวนระบบ

บรรณานุกรม :
เกียรติขจร วรปรัชญา . (2546). ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกียรติขจร วรปรัชญา . 2546. "ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกียรติขจร วรปรัชญา . "ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
เกียรติขจร วรปรัชญา . ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.