ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
นักวิจัย : กมลา สินธุสุวรรณ, 2515-
คำค้น : บริษัทกันตนาวีดิโอโปรดักชันส์ , บริษัทเอ็กแซ็กท์ , ความพอใจในการทำงาน , การจัดการองค์การ , ละครโทรทัศน์--ไทย , โทรทัศน์--การผลิตและการกำกับรายการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700318 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่มีผลมาจากปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการในการผลิต ผลงานละครโทรทัศน์ของบริษัท และการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจในด้านต่างๆเหล่านี้ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการบริหารองค์กร กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของ บริษัท กันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงาน กันตนา จำนวน 60 คน และเป็นพนักงานของ เอ็กแซ็กท์ จำกัด จำนวน 50 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ไคสแควร์ และ t-test ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัยทางด้านประชากร ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิต ทั้งบริษัท กันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ที่มีผลมาจาก ปัจจัยนำเข้า กระบวนการในการผลิต ผลงานละครโทรทัศน์ และการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น 3. การบริหารองค์กรที่แตกต่างกันนั้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ของทั้งสององค์กร

บรรณานุกรม :
กมลา สินธุสุวรรณ, 2515- . (2544). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลา สินธุสุวรรณ, 2515- . 2544. "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลา สินธุสุวรรณ, 2515- . "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กมลา สินธุสุวรรณ, 2515- . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.