ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย
นักวิจัย : น้ำฝน ลิมปเจต, 2521-
คำค้น : ไก่ต้มสุก , อาหาร--มาตรการความปลอดภัย , ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดา ธนิตกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741748809 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาถึงมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลียที่บังคับให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ Infectious Bursal Disease Virus ว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำมาตรการสุขอนามัยมาบังคับใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และพืชของประเทศสมาชิกโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เป็นการจำกัดการนำเข้าโดยแอบแฝง โดยให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิกในการกำหนดระดับความคุ้มครองที่เห็นว่าเหมาะสมของตนเองได้ แต่จะต้องไม่ใช้สิทธิไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า จากการศึกษาพบว่า การกระทำของประเทศออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการเปิดตลาด และก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความตกลง SPS เนื่องจาก เมื่อพิจารณาถึงมาตรการของประเทศออสเตรเลียที่กำหนดให้เนื้อไก่ปรุงสุกที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องผ่านความร้อนในอุณหภูมิและระยะเวลาตามที่กำหนดนั้น มีลักษณะที่เข้มงวดต่อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกนำเข้าจากต่างประเทศเกินกว่าที่ควรจะเป็นและไม่สัมพันธ์กับปริมาณและคุณภาพของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรการ และเป็นการจำกัดทางการค้าเกินกว่าความจำเป็นในการบรรลุถึงระดับความคุ้มครองที่เห็นว่าเหมาะสม เพราะมาตรการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความคุ้มครองนั้นต้องคำนึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจด้วย และต้องจำกัดทางการค้าน้อยกว่ามาตรการอื่นๆ ดังนั้น มาตรการของออสเตรเลียจึงไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของความตกลง SP

บรรณานุกรม :
น้ำฝน ลิมปเจต, 2521- . (2546). ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน ลิมปเจต, 2521- . 2546. "ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน ลิมปเจต, 2521- . "ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
น้ำฝน ลิมปเจต, 2521- . ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.