ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบโดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบโดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยก
นักวิจัย : โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ
คำค้น : AFLATOXIN M1 , HSCAS , RAW MILK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต (HSCAS) เป็นสารที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงในการดูดซับสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะฟลาท็อกซินบี 1 (AFB1) จึงนำมาใช้ผสมในอาหารสัตว์เพื่อป้องกันการดูดซึม AFB1 เข้าสู่ร่างกาย และยังมีการนำ HSCAS มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ AFB1 อีกด้วย อะฟลาท็อกซินเอ็ม1 (AFM1) เป็นสารเมทะโบไลท์ที่มีพิษของ AFB1 พบมากในน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สำคัญคือน้ำนมโคเพราะเป็นอาหารสำหรับมนุษย์จึงต้องมีการเฝ้าระวังตรวจสอบการปนเปื้อนของ AFM1 ในน้ำนมโคอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันวิธีการตรวจสอบ AFM1 ยังต้องใช้ชุดตรวจสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง การพัฒนาชุดตรวจสอบขึ้นใช้เองภายในประเทศจะเป็นประโยชน์ทั้งในการเฝ้าระวังและลดค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือต้องการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ AFM1 ของ HSCAS และศึกษาการสกัดแยก AFM1 ออกจากการดูดซับของ HSCASเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุดตรวจสอบสำหรับการสกัดแยก AFM1 ขึ้นใช้ในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองระยะ โดยผลการศึกษาระยะที่ 1 พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 10 พีพีบี (ppb) ของ AFM1 ในน้ำกลั่นปราศจากไอออน ปริมาณของ HSCASที่ 0.5 กรัม สามารถดูดซับ AFM1 ได้ประมาณ 90%, ปริมาณ HSCAS ที่ 1.0-2.8 กรัม ดูดซับAFM1 ได้มากกว่า 96% และที่ปริมาตร 3.0-3.4 กรัม สามารถดูดซับได้ถึง 100% และความสามารถของ HSCAS ในการดูดซับ AFM1 ที่ความเข้มข้น 0.5 ppb ในน้ำนมดิบพบว่าปริมาตรของ HSCAS ที่ 0.5-0.75 กรัม สามารถดูดซับ AFM1 ได้ประมาณ 95%, ปริมาณ HSCAS ที่1.0 - 2.0 กรัม ดูดซับได้ 98% และปริมาณของ HSCAS ที่ 3.0 - 4.0 กรัม สามารถดูดซับ100% และที่ระดับปริมาณของ HSCAS ที่ 2.8 และ 3.0 กรัมในน้ำกลั่นปราศจากไอออน และที่ปริมาณ 2.0 และ 3.0 กรัมในน้ำนมดิบพบว่ามีความแตกต่างกันในการดูดซับ AFM1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อการดูดซับ AFM1 เกิดขึ้น 100% พบว่าอัตราส่วนการดูดซับ AFM1ต่อน้ำหนักของ HSCAS ในน้ำกลั่นปราศจากไอออนเท่ากับ 33.33 ng/g และในน้ำนมดิบเท่ากับ8.33 ng/g ส่วนผลการศึกษาในระยะที่ 2 พบว่ามีเพียงตัวทำละลายผสมที่มีส่วนผสมของ H(,2)O:Methanol:Acetonitrile ในอัตราส่วน 57:23:20 เพียงชนิดเดียวที่มีความสามารถในการสกัดแยกAFM1 ออกจากการดูดซับของ HSCAS โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่าที่อุณหภูมิ 40(+,ฐ)C ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดแยกนาน 15 นาที เป็นสภาวะที่ให้ %recovery ที่ดีที่สุด อัตราส่วนของตัวทำละลายผสม :HSCAS ที่ 5:1 จะให้ %recovery ที่สูงที่สุดสำหรับการศึกษาครั้งนี้คือ 32.00% รองลงมาคือ21.73% และ 14.80% ซึ่งเป็น %recovery ของตัวทำละลายผสม : HSCAS ที่ 4:1 และ 3:1ตามลำดับ การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า HSCAS มีความสามารถในการดูดซับ AFM1 ที่ปนเปื้อนในน้ำนมดิบได้ และตัวทำละลายผสมซึ่งประกอบด้วย H(,2)O:Methanol:Acetonitrile ในอัตราส่วน 57:23:20 มีความสามารถในการสกัดแยก AFM1 ออกจากการดูดซับของ HSCAS ได้

บรรณานุกรม :
โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ . (2545). การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบโดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ . 2545. "การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบโดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ . "การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบโดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ . การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบโดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.