ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของยาฟีโซฟีนาดีนในการลดตรวจพบไอแคมวันบนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของยาฟีโซฟีนาดีนในการลดตรวจพบไอแคมวันบนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น
นักวิจัย : เจตทะนง แกล้วสงคราม
คำค้น : FEXOFENADINE , PERENNIAL ALLERGIC RHINITIS , ICAM-1 , INFLAMMATORY CELLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่นเป็นโรคภูมิแพ้ที่มีการอักเสบเรื้อรังในจมูก การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่ายาต้านฮิสตามีนตัวใหม่เช่น fexofenadine ซึ่งเป็น active metabolites ของ terfenadineนอกจากมีฤทธิ์ต้านฮิสตามีนแล้วยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันฤทธ์ดังกล่าวทางคลินิก การศึกษานี้เป็น double-blindrandomized controlled trial เปรียบเทียบผลการใช้ยา fexofenadineกับยาหลอกในการลดการอักเสบของเยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่น โดยวิเคราะห์ ผลในการลดระดับของ ICAM-1 และความสามารถในการลดปริมาณเซลล์อักเสบจากเซลล์เยื่อบุภายในจมูกของผู้ป่วยเป็นสำคัญการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์รองเพื่อและหาความสัมพันธ์ระหว่าง ICAM-1expression กับ อาการของผู้ป่วยและปริมาณเซลล์อักเสบในโรคดังกล่าวด้วย ผลการวิจัยปรากฏว่า ภายหลังการกระตุ้นด้วยสารสกัดจากไรฝุ่นผลของยา fexofenadine ต่อระดับของ ICAM-1 บนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูก,ต่อปริมาณเซลล์อักเสบในจมูก และต่ออาการทางคลินิกของผู้ป่วยในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่นไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกเมื่อวิเคราะห์ในแง่ ความสัมพันธ์ พบว่าระดับของ ICAM-1 บนผิวเซลล์เยื่อบุจมูกไม่สัมพันธ์กับอาการของโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ้จากไรฝุ่นแต่ผลการทดสอบทางผิวหนังด้วย Der P antigen พบว่าขนาดของ wheal(ค่าเป็นมิลลิเมตร) มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับความเข้มข้นของสารสกัดไรฝุ่น Der P allergen ที่ก่ออาการทางจมูก (nasal challengethreshold) (P<0.001) และพบว่าจำนวนของ eosinophils ที่ตรวจพบจากการเขี่ย ผิวเยื่อบุจมูกของผู้ป่วยมีความสัมพัน์กับทั้งอาการคัดจมูก(P=0.02) ระดับของ ICAM-1 บนเซลล์เยื่อบุจมูก (P=0.005) และปริมาณของ neutrophils (P=0.001) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสรุป การศึกษานี้ไม่พบว่า fexofenadine มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น การวิจัยนี้สนับสนุนการใช้ผลการทดสอบทางผิวหนังในการวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และเสนอว่าการตรวจหาปริมาณของ eosinophils ในเยื่อบุจมูกน่าจะเป็นประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของการอักเสบของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น

บรรณานุกรม :
เจตทะนง แกล้วสงคราม . (2543). ผลของยาฟีโซฟีนาดีนในการลดตรวจพบไอแคมวันบนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เจตทะนง แกล้วสงคราม . 2543. "ผลของยาฟีโซฟีนาดีนในการลดตรวจพบไอแคมวันบนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เจตทะนง แกล้วสงคราม . "ผลของยาฟีโซฟีนาดีนในการลดตรวจพบไอแคมวันบนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เจตทะนง แกล้วสงคราม . ผลของยาฟีโซฟีนาดีนในการลดตรวจพบไอแคมวันบนผิวเซลล์เยื่อบุในจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อไรฝุ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.