ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของฟลูออไรด์จากวัสดุบูรณะฟันต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันและเนื้อฟัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของฟลูออไรด์จากวัสดุบูรณะฟันต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันและเนื้อฟัน
นักวิจัย : อัญชนา พานิชอัตรา
คำค้น : FLUORIDE , MICROHARDNESS , NANOHARDNESS , ENAMEL , DENTIN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีการใช้วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟันที่สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์อย่างแพร่หลาย โดยเชื่อว่าการปลดปล่อยฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องนั้นมีผลในการป้องกันฟันผุได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของฟลูออไรด์ที่ปลดปล่อยจากวัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ ต่อความแข็งของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันที่ระยะต่าง ๆห่างจากวัสดุ การทดลองทำโดยใช้เคลือบฟัน 116 ชิ้นและเนื้อฟัน 108 ชิ้นจากฟันกรามน้อยแท้ ต่อมาเตรียมโพรงบนชิ้นผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันขนาด 3X3X1 มม. เพื่อทำการอุด จากนั้นแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้วัสดุบูรณะดังนี้ คือ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2อุดด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน คือ เรซินคอมโพสิต (Resin composite, Clearfil APX,Kuraray, Osaka, Japan) โดยใช้สารยึดติด (Dentin adhesive, Clearfil LinerBond 2, Kuraray, Osaka, Japan) เป็นกลุ่มควบคุมทางลบและทางบวก, กลุ่ม 3 อุดด้วยวัสดุชนิดเรซินมอดิไฟด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Resin modified resin composite orCompomer, F2000, 3M, Minnesota, USA) นำชิ้นฟันทั้งหมดมาทำการวัดค่าความแข็งผิวฟันแบบจุลภาคก่อนโดยใช้เครื่องวัดความแข็งผิวฟันแบบจุลภาค แล้วจึงนำชิ้นฟันทุกกลุ่มแต่ละชิ้นไปแช่ในสารละลายดีมินเนอเรอไลเซชั่น (Demineralization solution) 10 มิลลิลิตรซึ่งมีค่า pH 5.0 เป็นเวลา 24 และ 72 ชั่วโมง เพื่อทำให้เกิดการผุเลียนแบบธรรมชาติแต่ในสารละลายดีมินเนอเรอไลเซชั่นของกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมทางบวกจะผสมด้วยฟลูออไรด์ 10 พีพีเอ็ม (ppm) แล้วจึงนำมาวัดค่าความแข็งผิวฟันแบบจุลภาคใหม่รอบวัสดุอุดฟัน หลังจากนั้นนำชิ้นฟันไปตัดตามขวางเพื่อนำมาวัดค่าความแข็งผิวจากความลึกของรอยที่เกิดจากการกดในบริเวณที่ห่างจากวัสดุอุดเป็นระยะทางทีละ 50 ไมครอนเป็นจำนวน6 จุด และลงมาตามแนวขนานกับแถวเดิมอีกเป็นจำนวน 4 แถว จากนั้นนำชิ้นทดลองไปวิเคราะห์หาธาตุฟลูออไรด์ในบริเวณห่างจากวัสดุอุด 100 ไมครอนทั้งด้านพื้นผิวและภาคตัดขวางโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุ (Energy Dispersive Spectrometer) จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) ผลการวิจัยพบว่า ค่าความแตกต่างของความแข็งผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันระหว่างก่อนและหลังการแช่กรดในกลุ่มต่าง ๆมีความแตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในกลุ่มของวัสดุชนิดเรซินมอดิไฟด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และโพลีเอสิตมอดิไฟด์เรซินคอมโพสิตพบว่าค่าความแตกต่างของความแข็งผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันระหว่างก่อนและหลังการแช่กรดมีความแตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญที่ระยะห่างจากวัสดุอุด 100 และ 300 ไมครอน ส่วนในการวัดความแข็งผิวฟันใต้พื้นผิวโดยใช้เครื่องวัดนาโนพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวแตกต่างกันในช่วงระยะ 50 ถึง 100 ไมครอนเมื่อเปรียบเทียบกับ 300 ไมครอนโดยมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในกลุ่มของวัสดุชนิดเรซินมอดิไฟด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และโพลีเอสิตมอดิไฟด์เรซินคอมโพสิต เมื่อใช้การวิเคราะห์ธาตุพบฟลูออไรด์ที่บริเวณใกล้กับวัสดุมีปริมาณสูงกว่าบริเวณที่ห่างจากวัสดุโดยมีความสัมพันธ์กับค่าความแข็งผิวฟัน จากการศึกษาสรุปได้ว่าวัสดุชนิดหลั่งฟลูออไรด์สามารถช่วยลดการผุเลียนแบบธรรมชาติได้ในระยะ 100 ไมครอน เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความแข็งผิวฟันและความสามารถในการช่วยลดการผุขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ

บรรณานุกรม :
อัญชนา พานิชอัตรา . (2544). ผลของฟลูออไรด์จากวัสดุบูรณะฟันต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันและเนื้อฟัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชนา พานิชอัตรา . 2544. "ผลของฟลูออไรด์จากวัสดุบูรณะฟันต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันและเนื้อฟัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชนา พานิชอัตรา . "ผลของฟลูออไรด์จากวัสดุบูรณะฟันต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันและเนื้อฟัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อัญชนา พานิชอัตรา . ผลของฟลูออไรด์จากวัสดุบูรณะฟันต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันและเนื้อฟัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.