ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
คำค้น : DETECTION RATE , CRYPTOGENIC , STEATOSIS , CHRONIC HEPATITIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราการตรวจพบของตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในคลินิกโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิธีการศึกษา ผู้ป่วยซึ่งตรวจไม่พบว่ามีสาเหตุของตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบี, ไวรัสซีและอัลกอฮอล์จำนวน 36 คน ในคลินิกโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะได้รับการตรวจเลือดและการเจาะตับโดยความสมัครใจ เพื่อหาสาเหตุของโรค และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยบันทึกในแบบบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานของการศึกษาวิจัยเชิงพรรณาแบบไปข้างหน้า ผลการศึกษา พบว่าตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุ หลังจากการทำการตรวจเลือดและเจาะตับแล้วมีถึงร้อยละ 22.2 ในขณะที่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ตรวจพบก็คือภาวะตับอักเสบจากไขมันซึ่งรวมถึงชนิดที่มีและไม่มีการอักเสบด้วยนั้น พบถึงร้อยละ 72.2 โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆระหว่างกลุ่มตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุ กับกลุ่มตับอักเสบจากไขมัน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในแง่ของ ระดับน้ำตาลในเลือด, ค่าอัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส (alkalinephosphatase), ระดับเหล็กในเลือด (ferritin) และระดับของการอักเสบในเนื้อตับจากผลทางพยาธิวิทยา (p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มตับอักเสบจากไขมันชนิดที่มีการอักเสบ (steatohepatitis) กับชนิดที่ไม่มีการอักเสบ (steatosis) ก็พบว่าเพียงค่าดัชนีชี้วัดความอ้วน(Body mass index) เป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p =0.02) สรุป ภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากไขมันเป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ในคลินิกโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีลักษณะอ้วน, มีโรคเบาหวาน และมีระดับเหล็กในเลือดสูง ส่วนตับอักเสบเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุนั้นก็พบได้พอสมควร

บรรณานุกรม :
สมบัติ ตรีประเสริฐสุข . (2542). อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมบัติ ตรีประเสริฐสุข . 2542. "อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมบัติ ตรีประเสริฐสุข . "อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สมบัติ ตรีประเสริฐสุข . อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.