ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : อุทิศา กมโล
คำค้น : GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM , OPERATION , TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลและข่าวสารมีความสำคัญต่อหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งกองบริการส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการดำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์วิจัย และการนำเสนอข้อมูลของพื้นที่ ทำให้การตัดสินใจการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้ทำง่ายขึ้น บาง อบต.อาจไม่มีข้อมูล หรือบาง อบต.อาจมีข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Map) ที่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยต้องใช้ทุนสูงและใช้ระยะเวลานาน การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำได้ยากและไม่ถูกต้องแม่นยำ อบต.หลายแห่งอาจมีแผนที่เชิงเลขแต่ยากต่อการเรียกใช้งาน เพราะแผนที่ประกอบด้วยแผ่นข้อมูล (Layer) หลายแผ่นที่จัดเก็บในรูปแบบที่ต่างกัน นอกจากนี้แผ่นข้อมูลบางแผ่นจะต้องใช้กับซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเท่านั้น การศึกษานี้เป็นการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากและมีราคาถูก เช่นArc/Info, MapInfo, Map Basic, Visual Basic และ Microsoft Access เพื่อสนับสนุนงานผู้ใช้ที่ขาดทักษะ ด้าน GIS ให้ทำงานสะดวกยิ่งขึ้น ในการดำเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลกราฟิกหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการดิจิไทซ์ รูปถ่ายดัดแก้ผ่านจอภาพโดยผ่านกระบวนการเรจิสเตอร์ค่าพิกัดท้องถิ่นแล้ว ส่วนที่สองเป็นข้อมูลลักษณะประจำซึ่งได้ทำการรวบรวม และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ ส่วนสุดท้ายทำการออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ทั้งในส่วนกราฟิก และส่วนข้อมูลลักษณะประจำ โดยเลือกออกแบบโครงสร้างรายการเลือกแบบดึงลง และพัฒนาหน้าจอภาพในลักษณะของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้โดยการใช้คำสั่งจากแถบเครื่องมือ และ/หรือกล่องเครื่องมือผ่านจอภาพเพื่อผู้ใช้สามารถทำงานกับฐานข้อมูลได้ง่ายและช่วยให้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มากนัก

บรรณานุกรม :
อุทิศา กมโล . (2542). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุทิศา กมโล . 2542. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุทิศา กมโล . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
อุทิศา กมโล . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.