ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับน้ำมันเตาให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับน้ำมันเตาให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมัน
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ รุกขจันทรกุล
คำค้น : BUNKER OIL , FUEL OIL , FEASIBILITY , NET PRESENT VALUE , INTERNAL RATE OF RETURN , PAYBACK PERIOD
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541001218
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันนี้บริษัทที่คิดจะลงทุนในโครงการที่ต้องมีการลงทุนในจำนวนเงินที่สูงจะต้องวิเคราะห์และคำนวณถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุนก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันได้แก่ความไม่คุ้มทุนในการลงทุนหลังจากที่อายุของโครงการจบลงเช่นเดียวกันบริษัทน้ำมันแต่ละบริษัทก็ต้องมีการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทน้ำมันที่มีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเป็นต้องมีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต ในวิทยานิพนธ์นี้จะขอกล่าวถึงน้ำมันเตาชนิด A เนื่องจากจำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ที่มากในแต่ละเดือน ดังนั้นบริษัทน้ำมันแต่ละรายจึงจำเป็นที่จะต้องเสนอบริการติดตั้งถังเก็บน้ำมันแก่ลูกค้า โดยในวิทยานิพนธ์นี้ขอกล่าวเฉพาะถังน้ำมันที่มีขนาด 15,000ลิตร และ 20,000 ลิตร เพื่อเป็นการชักชวนให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทน้ำมันของตัวเอง การลงทุนในแต่ละโครงการของบริษัทน้ำมัน จำเป็นที่จะต้องคิดถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อเป็นการตอบสนองความจำเป็นในการประเมินการลงทุนในแต่ละโครงการวิทยานิพนธ์นี้จึงได้ศึกษาถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยในการลงทุนของบริษัทน้ำมัน และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ สำหรับวิทยานิพนธ์นี้ได้นำวิธีแบบอนุรักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งวิธีดังกล่าวจะนำค่าต่ำสุดของปัจจัยดังที่ได้กล่าวข้างต้นจากข้อมูลในอดีตมาคำนวณ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะมีค่าต่ำสุดเช่นกันเมื่อเทียบกับค่าที่เป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากทำการวิเคราะห์ทำให้ทราบว่าการลงทุนติดตั้งถังน้ำมันนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มทุนมาก อันเนื่องมาจากผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายน้ำมันเตาชนิด A เมื่อผลที่ได้จากวิธีอนุรักษ์เป็นดังนี้ ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยคำนวณจากข้อมูลในอนาคตยิ่งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนที่คุ้มทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้วิทยานิพนธ์นี้มีประโยชน์แก่บริษัทน้ำมันมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ทราบว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้ว วิทยานิพนธ์นี้จึงใคร่ขอเสนอกราฟ และผลที่แสดงถึงกำไรจากการขายน้ำมันต่อหน่วย และจำนวนการใช้น้ำมันของลูกค้าในแต่ละเดือน โดยที่กราฟนี้ถูกคำนวณจากพื้นฐานของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตอบแทนสุทธิ (Net Present Value) เท่ากับศูนย์ ซึ่งกราฟดังกล่าวจะทำให้ทางบริษัทน้ำมันตั้งกำไรเบื้องต้นได้ โดยขึ้นกับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลูกค้ามีการกำหนดใช้ต่อเดือน โดยหลังจากสิ้นสุดปีที่ห้า กำไรที่ได้ทั้งหมดจะพอดีกับเงินที่ได้ลงทุนไป ณ ปัจจุบัน ดังนั้นถ้าทางบริษัทน้ำมันตั้งกำไรไว้สูงกว่ากำไรเบื้องต้นดังกล่าวก็ยิ่งจะร่นระยะเวลาในการคืนทุนให้เร็วขึ้น

บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ รุกขจันทรกุล . (2541). การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับน้ำมันเตาให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกรียงศักดิ์ รุกขจันทรกุล . 2541. "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับน้ำมันเตาให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกรียงศักดิ์ รุกขจันทรกุล . "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับน้ำมันเตาให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เกรียงศักดิ์ รุกขจันทรกุล . การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับน้ำมันเตาให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.