ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่
นักวิจัย : รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519-
คำค้น : การป้องกันอาชญากรรม , ตำรวจสายตรวจ , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , ประทุษร้ายต่อทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310018 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปและลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ข้อมูลในการศึกษาถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 212 ชุด และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 10 ราย สถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไคสแควร์สำหรับเชิงปริมาณ ส่วนการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลวิจัยพบว่า ระดับชั้นยศ สวัสดิการ การบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือของผู้ประกอบการค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความร่วมมือของประชาชนและชุมชน และความร่วมมือของเหยื่ออาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ส่วน อายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม วัสดุอุปกรณ์ และความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์แต่อย่างใด

บรรณานุกรม :
รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519- . (2547). การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519- . 2547. "การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519- . "การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519- . การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.