ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล
นักวิจัย : ปริญญาพร สินหนู
คำค้น : UNIVERSAL ENERGY , DISEASES CURING , CURING METHOD , DISEASES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการรักษาโรคด้วยพลังจักรวาล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งแยกปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาลเป็น 7 ประการ คือคือ ความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ครอบครัวและเครือญาติ เพื่อน การสื่อสารมวลชน การเป็นโรคร้ายแรง ความต้องการด้านความมั่นคงทางจิตใจ และความศรัทธาในองค์การ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเปรียบเทียบบทบาทการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพลังจักรวาล ที่มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล และที่สาขาย่อยที่วัดเขมาภิรตารามและวัดปากน้ำ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจการรักษาพยาบาลด้วยพลังจักรวาล เทคนิควิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ การสังเกตโดยทั่วไป การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สมมติฐานของการไปรักษาโรคด้วยพลังจักรวาลมีดังต่อไปนี้ 1. ความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐานทำให้คนมารักษาพยาบาลด้วยพลังจักรวาล 2. ครอบครัวและเครือญาติ มีอิทธิพลทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล 3. เพื่อน มีอิทธิพลทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล 4. การสื่อสารมวลชน มีอิทธิพลทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล 5. การเป็นโรคร้ายแรง มีอิทธิพลทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล 6. ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจมีอิทธิพลทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล 7. ความศรัทธาในองค์การ มีอิทธิพลทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานทุกข้อ ยกเว้นข้อ 4

บรรณานุกรม :
ปริญญาพร สินหนู . (2541). ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริญญาพร สินหนู . 2541. "ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริญญาพร สินหนู . "ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ปริญญาพร สินหนู . ปัจจัยที่ทำให้คนมารักษาโรคด้วยพลังจักรวาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.