ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว
นักวิจัย : ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
คำค้น : BANKRUA COMMUNITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการตัดสินใจของรัฐ กรณีการสร้างถนนรวมและกระจายการจราจร ซึ่งต้องผ่านพื้นที่ของชาวชุมชนบ้านครัว โดยการใช้หลักประชาพิจารณ์เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านครัว โดยทำการศึกษาถึงหลักการ ขั้นตอนในการเตรียมการและวิเคราะห์ถึงผลประชาพิจารณ์ที่มีต่อการตัดสินใจของรัฐ การศึกษาในเรื่องนี้ได้ใช้การศึกษาจากการรวบรวมบทสัมภาษณ์ คอลัมน์ เอกสารเผยแพร่ ไม่เผยแพร่ และสื่อมวลชน(การนำเสนอข่าว) ผลจากการศึกษาพบว่าการประชาพิจารณ์เรื่องความเหมาะสมและผลดี-ผลเสียในกรณีการสร้างถนนรวมและกระจายการจราจร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐ แต่การจัดให้มีการประชาพิจารณ์ในกรณีบ้านครัว มีผลในด้านลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนบ้านครัวเพียงระยะเวลาสั้น ๆ (ขณะทำการประชาพิจารณ์เท่านั้น) โดยไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างชุมชนบ้านครัวกับหน่วยงานของรัฐได้

บรรณานุกรม :
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . (2540). ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . 2540. "ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . "ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.