ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ
นักวิจัย : ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คำค้น : HEAT TRANSFER , FURNACE , FLAME TUBE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษากลไกของการถ่ายเทความ ร้อนจากก๊าซไปยังผนังก่อไฟที่สภาวะต่าง ๆ กัน ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสร้างอุปกรณ์ทดลองขึ้นมาระบบหนึ่งและได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิต ศาสตร์เพื่อทำนายกลไกของการถ่ายเทความร้อนดังกล่าวโดยเขียนเป็นโปร แกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการหาคำตอบ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับการทดลองจริง ผลจากการทดลองพบว่าอัตราความร้อนที่ดูดกลืนไว้โดยผนังท่อไฟคือ ผลรวมของอัตราการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสีและจากการพา จากก๊าซร้อนไปยังผนังท่อไฟ พบว่าที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิงต่ำ ๆ เช่นที 1kg/hr, ปริมาณอากาศส่วนเกิน 10% และอุณหภูมิผนังท่อไฟ 650R จะมีค่าของอัตราการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสีจากก๊าซร้อนไปยังผนังท่อ ไป 57 เปอร์เซนต์ และอัตราการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการพาจากก๊าซร้อนไปยังผนังท่อไฟ 43 เปอร์เซนต์ แต่ที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิงสูง ๆเช่นที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 5 kg/hr, ปริมาณอากาศส่วนเกิน 10% และอุณหภูมิผนังท่อไฟ 65OR จะมีค่าของอัตราการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการ แผ่รังสีก๊าซร้อนไปยังผนังท่อไป 80 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการถ่ายเทความร้อน เนื่องจากการพาจากก๊าซร้อนไปยังผนังท่อไฟ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองกันแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าให้ผลที่ใกล้เคียงกัน และผลต่างประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช . (2537). การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช . 2537. "การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช . "การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช . การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.