ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : พรชัย เหลียวพัฒนพงศ์
คำค้น : OFFENSE , COMPUTER VIRUSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโปรแกรมหรือข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ เนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถที่จะคัดลอกตัวเองไปได้ด้วยตัวของมันเอง และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเป็นผู้นำโปรแกรมหรือข้อมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ไปแพร่หลาย ในการศึกษากฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาของไทย ปัจจุบันพบว่าไม่มีกฎหมายใดที่จะนำมาปรับใช้เพื่อลงโทษ ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ เพราะโปรแกรมหรือข้อมูลมิใช่ทรัพย์ จึงไม่อาจลงโทษในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ได้ อีกทั้งไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดที่กำหนดรูปแบบการกระทำที่เป็นความผิด เช่นเดียวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่นี้ ไม่อาจจะครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์จึงได้มีการเสนอร่างกฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่การพิจารณาของสภาคองเกรส ซึ่งกำหนดการกระทำที่เป็นความผิดอาญาขึ้นอีก 2 ประการ คือ 1. ความผิดฐานใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ 2. ความผิดฐานมอบโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อ ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดประเภทนี้ วิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงหลักกฎหมายและการบังคับใช้ของกฎหมายอาญาไทยที่พอจะนำมาวิเคราะห์ ต่อการกระทำในรูปแบบของไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายปัจจุบัน ในอันที่จะนำมาปรับใช้ต่อการกระทำความผิดในรูปแบบนี้ ตลอดทั้งได้สรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

บรรณานุกรม :
พรชัย เหลียวพัฒนพงศ์ . (2536). การกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรชัย เหลียวพัฒนพงศ์ . 2536. "การกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรชัย เหลียวพัฒนพงศ์ . "การกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
พรชัย เหลียวพัฒนพงศ์ . การกระทำความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.