ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก
นักวิจัย : สิริพร จิตรักษ์ธรรม
คำค้น : EXPOSURE MOTIVATION , UTILIZATION , GRATIFICATION , BUSINESS NEWS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลกับปริมาณการเปิดรับข่าวสารด้านธุรกิจ และหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อข่าวสารที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก ผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่าผู้ประกอบธุรกิจการส่งออกเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มากที่สุด รองลงได้แก่ โทรทัศน์วิทยุ/วารสาร และเคเบิ้ลทีวี โดยมีแรงจูงใจด้านการรับทราบความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล และความพึงพอใจด้านความบันเทิงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด การวิจัยยังพบว่าระดับอายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันทำให้ปริมาณการเปิดรับหนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจแตกต่างกัน นอกจากนี้ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การเป็นเจ้าของธุรกิจที่แตกต่างกัน ทำให้ปริมาณการเปิดรับนิตยสาร/วารสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน สำหรับแรงจูงใจนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ในแง่ต่อตนเองสูงสุด (r=0.55) ซึ่งเท่ากับในแง่เพื่อความบันเทิง โดยมีความแปรปรวนร่วมกันหรือระดับแรงจูงใจสามารถอธิบายระดับการใช้ประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้ 30% ส่วนในแง่เพื่อการติดตามข่าวสารนั้นความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำสุด (r=0.19) โดยมีความแปรปรวนร่วมกันเพียง 4%นอกจากนี้แรงจูงใจในแง่เพื่อประโยชน์ต่อตนเองจากการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในเรื่องเดียวกันอยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่นๆ (r=0.42) คือมีความแปรปรวนร่วมกัน 18% และแรงจูงใจในแง่เพื่อการรับทราบความคิดเห็นนั้น พบว่าจากสื่อเคเบิ้ลทีวีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจดังกล่าวต่ำสุด (r=0.14, ความแปรปรวนร่วมกัน 2%)ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับกรณีของสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อนิตยสาร/วารสารในแง่เพื่อความบันเทิง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างระดับการใช้ประโยชน์กับความพึงพอใจในแง่เพื่อการบริหารงานนั้น พบความสัมพันธ์ในสื่อหนังสือพิมพ์สูงสุด (r=0.35)โดยสามารถอธิบายร่วมกันได้ 12% นอกจากนี้พบว่าในแง่เพื่อความบันเทิงนั้นความสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ดังกล่าวมีค่าต่ำที่สุดในกรณีของสื่อเคเบิ้ลทีวี(r=0.17, ความแปรปรวนร่วมกัน 3%)

บรรณานุกรม :
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . (2536). การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . 2536. "การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . "การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.