ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา
นักวิจัย : บุญส่ง ศิริพันธ์โนน
คำค้น : GOVERNMENT , PREROGATIVE , CONTRACT , AMENDMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวความคิดว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่รัฐในการแก้ไขสัญญาภาครัฐ โดยศึกษาทั้งของประเทศที่ใช้ระบบCivil Law ดังเช่นประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันตะวันตกและของประเทศที่ใช้ระบบ Common Law อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แล้วนำผลการศึกษามา วิเคราะห์ระบบการทำสัญญาภาครัฐของไทย ผลการศึกษาได้พบว่า ในประเทศฝรั่งเศสนั้น เป็นที่ยึดถือกันโดยทั่วไปว่า ฝ่ายปกครองมีอำนาจโดยเนื้อหา ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับข้อความในสัญญาที่จะแก้ไขข้อความในสัญญาทางปกครอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการสาธารณะได้ แต่การใช้อำนาจนี้จะต้องไม่เกินขนาดและจะต้องถูกถ่วงดุลโดยหลักดุลยภาพทางการเงินของสัญญา ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้รับสัญญาในการได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย ส่วนในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและเยอรมันตะวันตก ฝ่ายรัฐไม่มีอำนาจโดยเนื้อหาดังเช่นกรณีของฝรั่งเศสแต่ก็มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครองในการสั่งแกไข หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาได้และในเงื่อนไขนั้นก็จะกำหนดให้มีการปรับปรุงราคาตามสัญญาพร้อม ๆ กันไปด้วย จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรณีของไทยกับประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ อาจสรุปได้ว่าในระบบการทำสัญญาภาครัฐของไทยนั้น ควรจะปรับแนวความคิดว่าด้วยการให้อำนาจโดยเนื้อหาแก่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขสัญญาภาครัฐได้เข้ามาใช้ในกระบวนการทำสัญญาภาครัฐของไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญาภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองประโยชน์ของส่วนรวม

บรรณานุกรม :
บุญส่ง ศิริพันธ์โนน . (2535). สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญส่ง ศิริพันธ์โนน . 2535. "สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญส่ง ศิริพันธ์โนน . "สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
บุญส่ง ศิริพันธ์โนน . สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.