ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท
นักวิจัย : สุคันธรส ธาดากิตติสาร
คำค้น : EERREDOXIN-NADP REDUCTASE , CHLAMYDOMONAS REINHARDT II PARAQUAT RESISTANT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ได้ทำให่เอนไซม์เฟอริดอกชินเอนเอดีพีรีดักเตส (FNR)จากสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ดั้งเดิม (137c) กับสายพันธุ์ต้านพาราควอท(PPQ-10/3) บริสุทธิ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเอนไซม์ในการอธิบายกลไกการต้านพาราควอทของพืช ผลการทดลองพบว่าลักษณะการสังเคราะห์เอนไซม์ FNR ของสาหร่าย 2 สายพันธุ์ มีความสัมพันธ์ควบคู่กับการเจริญซึ่งเซลล์จะเจริญสูงสุดมีปริมาณ 5x10('6) และ 2.4x10('6) เซลล์/มล. อาหารเพาะเลี้ยงในสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ PPQ-10/3 ตามลำดับ สายพันธุ์ PPQ-10/3 มีการเจริญเข้าสู่ระยะสูงสุดช้ากว่าสายพันธุ์ 137c ประมาณ 2 วัน เซลล์จะสังเคราะห์ FNR สูงสุดที่ระยะปลายของการเจริญแบบทวิคูณ มีแอคติวิตีสูงสุดประมาณ 0.021 และ 0.031 หน่วย/10('7) เซลล์ในสายพันธุ์ 137c และPPQ-10/3 ตามลำดับ รูปแบบของไอโซไซม์ FNR ที่แยกด้วยโพลีอะคริลาไมด์ เจลอิเลคโตรโฟรีซีส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในจำนวน17 แถบของ FNR ที่ตรวจพบในสารละลายเอนไซม์ที่แยกจากเซลล์ มี 2แถบ ที่เห็นชัด (Rf 0.20 และ 0.28) สามารถแยกเอนไซม์ FNR บริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต(เข้มข้นอิ่มตัว 0-70%) แยกในคอลัมน์ ดีอีเออี ทริสซาคริล ครั้งที่ 1 คอลัมน์พี 11 ฟอสโฟเซลลูโลสคอลัมน์ ดีอีเออี ทริสซาคริล ครั้งที่ 2 และการแยกโดยวิธีโพลีอะคริลาไมด์เจลอิเลคโตรโฟรีซีส ได้เอนไซม์ FNR บริสุทธิ์สูงแถบเดียว (Rf 0.28) มีค่าแอคติวิตีจำเพาะใกล้เคียงกันคือ 1.18 และ 1.25 หน่วย/มก.โปรตีนสำหรับสายพันธุ์ 137c และ PPQ-10/3 ตามลำดับ เมื่อนำเอนไซม์ที่แยกได้ไปศึกษาคุณสมบัติต่างๆ พบว่า พีเอชที่เหมาะสมสำหรับเร่งปฏิกิริยาไดอะโฟเรสของเอนไซม์ FNR จาก 2 สายพันธุ์ มีแอคติวิตีสูงสุดที่ ช่วงพีเอช8.5 - 9.0 มีอุณหภูมิเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง65 -70 ซํ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 60 mM มีผลในการกระตุ้นปฏิกิริยาไดอะโฟเรสในสารละลายเอนไซม์เริ่มต้น แต่จะไม่มีผลในเอนไซม์บริสุทธิ์สูง จากการศึกษาค่าคงที่ทางจลศาสตร์ในเอนไซม์บริสุทธิ์สูงและเอนไซม์ที่แยกจากคอลัมน์ ดีดีเออี ทริสซาคริล ครั้งที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกันมาก คือKm ต่อสับสเตรต KADPH มีค่า 12.5+0.78 uM และ 13.3+0.89 uM ในสายพันธุ์ 137c และ PPQ-10/3 ตามลำดับ การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีเอสดีเอส โพลีอะคริลาไมด์เจลอิลคโตรโฟรีซีส ซึ่งได้แถบโปรตีนแถบเดียวมีค่าประมาณ 33,000 ดาลตัน ทั้งสองสายพันธุ์ ข้อมูลจากผลการทดลองทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณของเอนไซม์ FNR พอสรุปได้ว่ากลไกการต้านพาราควอทใน C.reinhardtii สายพันธุ์ PPQ-10/3 ไม่ได้มีการทำงานผ่านการทำงานของเอนไซม์ FNR ในระบบการทำงานของ PS I

บรรณานุกรม :
สุคันธรส ธาดากิตติสาร . (2534). เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุคันธรส ธาดากิตติสาร . 2534. "เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุคันธรส ธาดากิตติสาร . "เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
สุคันธรส ธาดากิตติสาร . เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.