ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน
นักวิจัย : ขวัญใจ ฮวดเฮง
คำค้น : การรับรู้ความสามารถ , ความเข้มแข็งในการมองโลก , พนักงานที่สูญเสียอวัยวะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1042546000057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการรับรู้ความสามารถต่อการเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน ที่มีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกต่ำกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 75 และสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยจำนวน 146 คน และทำการสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งจำนวน 12 คน เข้ากลุ่มทดลองคือกลุ่มที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการรับรู้ความสามารถจำนวน6 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 6 คน การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measured Analysis of Variable:One between Subjects Variable and One within Subjects Variable) และตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นคือ ภาษาคิวเบสิค (QBASIC) ผลการศึกษาพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในภาพรวมทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกไม่ต่างกันไม่ว่าจะวัดที่ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง หรือระยะติดตามผล แต่ภายในกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งในการมองโลกระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองในขณะที่ไม่พบความแตกต่างในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล (p<.01) ส่วนในกลุ่มควบคุมพบว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งในการมองโลกในระยะก่อนการทดลองหลังการทดลอง และติดตามผลไม่แตกต่าง (p<.01)

บรรณานุกรม :
ขวัญใจ ฮวดเฮง . (2546). ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญใจ ฮวดเฮง . 2546. "ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญใจ ฮวดเฮง . "ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ขวัญใจ ฮวดเฮง . ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.