ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดความชื้นและความร้อนแฝงที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดความชื้นและความร้อนแฝงที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น
นักวิจัย : ยุทธพงษ์ ภู่ทอง
คำค้น : ซิลิกาเจล , ลดความชื้น , ความร้อนแฝง , สมรรถนะการทำความเย็น , ประหยัดพลังงาน , SILICA GEL , DEHUMIDIFICATION , LATENT HEAT , COEFFICIENT OF PERFORMANCE , ENERGY CONSERVATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลดความชื้นและความร้อนแฝงที่สะสมที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น โดยมุ่งเน้นศึกษาการลดความชื้นที่คอยล์เย็นและในห้องแช่ เย็นของตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-1651 G ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองศึกษา การเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ใส่เบดซิลิกาเจล (ในตำแหน่งต่างๆ) กับกรณีที่ ไม่ใส่ซิลิกาเจลในตู้เย็น โดยออกแบบเบดสำหรับใส่ซิลิกาเจลให้มีขนาด 20.5ซม. (+,ด)30.5ซม.(+,ด)3.5ซม. บรรจุสารดูดความชื้นเบดละ 1 กก. และทำการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 08:00 ถึง 20:00 น. เป็นเวลา 4 วัน เนื่องจากอัตราการดูดซับของ ซิลิกาเจลเริ่มที่จะอิ่มตัวในวันที่ 4 ของการทดลอง ขณะที่ทำการทดลองได้จำลอง ภาระการทำความเย็นของตู้เย็น โดยนำกล่องพลาสติกใส 2 ขนาด คือ 14ซม.(+,ด)21ซม. (+,ด)9ซม. และ 16ซม.(+,ด)23ซม.(+,ด)10 ซม. บรรจุน้ำอย่างละ 1.3 กก. และ 1.5 กก. ตามลำดับ วางในช่องแช่แข็ง และห้องแช่เย็นช่วงกลางและช่วงล่างของตู้เย็น รวมไป ถึงการนำขวดน้ำดื่ม จำนวน 5 ขวด บรรจุน้ำดื่มรวม 7.5 กก. วางในชั้นสำหรับวาง ขวดน้ำดื่มในตู้เย็นพร้อมปิดฝาสนิท ขณะทำการทดลองจำลองภาระการเปิดปิดตู้เย็น ทุกๆ 20 นาที เป็นเวลา 20 วินาที และปรับอุณหภูมิห้องไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส จากการศึกษา พบว่า กรณีที่ใส่เบดซิลิกาเจลช่วงกลางในตู้เย็นสามารถเพิ่ม สมรรถนะการทำความเย็นของตู้เย็นได้ดีกว่ากรณีที่ใส่เบดซิลิกาเจลในตำแหน่งอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ใส่ซิลิกาเจลประมาณ 5.32% เนื่องจากตำแหน่งการ วางเบดซิลิกาเจลเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด เพราะตำแหน่งนี้มีความชื้นสูงที่ สุด และไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของอากาศเย็นและมวลไอน้ำในตู้เย็น และสาร ดูดความชื้นจะสามารถดูดซับมวลไอน้ำได้ดีมาก ทำให้สมรรถนะการทำความเย็นเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการใช้พลังงานทางไฟฟ้าทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง กรณีที่ไม่ใส่ ซิลิกาเจลมีการใช้พลังงานทางไฟฟ้าเฉลี่ย 0.788kW-h/day และกรณีใส่เบดซิลิกาเจล ช่วงกลางมีการใช้พลังงานทางไฟฟ้าเฉลี่ย 0.660kW-h/day สามารถประหยัดพลังงาน ได้ประมาณ 16.30% ผลจากการทดลองและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า ระยะเวลาในการคืนทุน 9.1 ปี และค่าผลตอบแทนภายใน 9.5% ต่อปี

บรรณานุกรม :
ยุทธพงษ์ ภู่ทอง . (2545). การลดความชื้นและความร้อนแฝงที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุทธพงษ์ ภู่ทอง . 2545. "การลดความชื้นและความร้อนแฝงที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุทธพงษ์ ภู่ทอง . "การลดความชื้นและความร้อนแฝงที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ยุทธพงษ์ ภู่ทอง . การลดความชื้นและความร้อนแฝงที่คอยล์เย็น โดยใช้สารดูดความชื้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.