ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางที่เป็นวัสดุมวลเบาถมบนดินอ่อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางที่เป็นวัสดุมวลเบาถมบนดินอ่อน
นักวิจัย : จาตุรนต์ เอื้อโรจนอังกูร
คำค้น : เสถียรภาพความชัน , วัสดุมวลเบา , ขี้เถ้าแกลบ , คันทาง , ดินอ่อน , Slope Stability , Light Weight Materials , Rice Husk Ash , Road Embankment , Soft Clay
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1928
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของ เสถียรภาพความชันกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของคันทาง ที่ใช้มวลเบาเป็นวัสดุคันทางถมบนดินอ่อน เพื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์สำหรับใช้ ในการออกแบบ โดยวัสดุมวลเบาที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ขี้เถ้าแกลบผสมทรายและซีเมนต์ โดยทำการทดสอบวัสดุ ในอัตราส่วนขี้เถ้าแกลบต่อทราย เท่ากับ 100:0 และ 60:40 โดยทั้งสองสัดส่วน ทำการทดสอบในกรณีที่ผสมซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ดินแห้ง และในกรณีที่ไม่ผสมซีเมนต์ ทำการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน และการ ให้แรงเฉือนโดยตรง เพื่อนำผลที่ได้จากการทดสอบไปคำนวณค่าอัตราส่วนความปลอดภัย ของคันทาง การคำนวณค่าอัตราส่วนความปลอดภัยทำได้โดยใช้แบบจำลองซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินอ่อน ความหนาของชั้นดินอ่อน ความกว้างและความสูงของคันทาง โดยใช้วิธีการ Simplified Bishop ในโปรแกรม SLOPE/W เป็นเครื่องมือในการคำนวณ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ศึกษามีผลต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัย ต่างๆ กัน โดยค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินอ่อนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าอัตราส่วน ความปลอดภัยมีค่าเพิ่มขึ้นในทางกลับกันความสูงของคันทางที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าลดลงส่วนการเพิ่มความหนาของชั้นดินอ่อนจะส่งผลให้ ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าลดลงเล็กน้อยจนถึงความหนาค่าหนึ่ง หลังจากนั้น ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยจะมีค่าค่อนข้างคงที่ ส่วนในกรณีของความกว้างของคันทาง พบว่าเมื่อความหนาของชั้นดินอ่อนมีค่าต่ำ ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยจะมีค่าค่อนข้าง คงที่ แต่ในกรณีที่ความหนาของชั้นดินอ่อนมีค่ามากๆ ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยจะมี ค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อความกว้างของคันทางมีค่าเพิ่มขึ้น กราฟความสัมพันธ์ที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถออกแบบคันทางที่ใช้ วัสดุคันทางเป็นมวลเบาถมบนดินอ่อน ได้อย่างรวดเร็ว และยังใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น ในการวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไป

บรรณานุกรม :
จาตุรนต์ เอื้อโรจนอังกูร . (2545). การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางที่เป็นวัสดุมวลเบาถมบนดินอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จาตุรนต์ เอื้อโรจนอังกูร . 2545. "การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางที่เป็นวัสดุมวลเบาถมบนดินอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จาตุรนต์ เอื้อโรจนอังกูร . "การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางที่เป็นวัสดุมวลเบาถมบนดินอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
จาตุรนต์ เอื้อโรจนอังกูร . การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางที่เป็นวัสดุมวลเบาถมบนดินอ่อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.