ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน
นักวิจัย : พนิดา ศิริบังเกิดผล
คำค้น : บ้านพักอาศัย , บ้านประหยัดพลังงาน , ภูมิอากาศ , ฉนวนหลังคา , อิฐมวลเบา , ผนังสำเร็จรูป , OTTV , DOE2 , HOUSE DESIGN , DOE-2 , ENERGY CONSERVATION , COOLING LOAD , CLIMATE , LOW MASS BRICK , EIFS WALL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ตกต่ำลง แต่จากสถิติการใช้พลังงานด้านบ้านพักอาศัยกลับพบว่ายังคงมีปริมาณการใช้ ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการออกแบบบ้านพักอาศัยทั่วไปไม่มีความเหมาะสมกับ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนชื้นเกือบทั้งปี งานวิจัยฉบับนี้มีการใช้โปรแกรม DOE-2 มาคำนวณภาระการทำความเย็นของบ้านพัก อาศัยทั่วไป 5 หลัง ซึ่งมีลักษณะการใช้พลังงานแบบบ้านพักอาศัยทั่วไปคือ มีการติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศในบางห้องและมีการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศเป็นบางเวลา พบว่ามีปริมาณของ ภาระการทำความเย็นเฉลี่ย 169.8 W/m.(2) โดยมีปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร เฉลี่ยทางหลังคามากที่สุดคือ 207.7 W/m.(2) และจากการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาระ การทำความเย็นของบ้านพักอาศัยทั่วไปมาเป็นแนวทางในการออกแบบบ้านพักอาศัยหลังใหม่ เพื่อให้สามารถเกิดการประหยัดพลังงานนั้น มีภาระการทำความเย็นลดลงเหลือ 130.5 W/m.(2) ซึ่งต่ำกว่าบ้านพักอาศัยทั่วไปร้อยละ 23.15 การปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารของบ้านพักอาศัยเดิมพบว่าการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนใยแก้ว หนา 5 ซม. บริเวณหลังคาจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ปีละ 721 kWh ต่อปี มีระยะเวลาคืนทุน 9.8 ปี ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์บังแดดพบว่ามีผลการประหยัด น้อยจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การปรับปรุงวัสดุวัสดุกรอบอาคารของบ้านซึ่งออกแบบใหม่ พบว่าการใช้ผนังอิฐมวลเบา สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 1,442 kWh ต่อปี มีระยะเวลาคืนทุน 8.6 ปี และการ ติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนใยแก้ว หนา 5 ซม. บริเวณหลังคาจะทำให้ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าลงได้ปีละ 584 kWh ต่อปี มีระยะเวลาคืนทุน 16.3 ปี ส่วนการใช้ผนังชนิด EIFS พบว่า ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมีราคาแพงเกินไป

บรรณานุกรม :
พนิดา ศิริบังเกิดผล . (2543). การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พนิดา ศิริบังเกิดผล . 2543. "การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พนิดา ศิริบังเกิดผล . "การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พนิดา ศิริบังเกิดผล . การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.