ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ
นักวิจัย : วัลลภา แก้วพนาสิริ
คำค้น : อุทธรณ์ , การลงโทษ , ศาลอุทธรณ์ -- ไทย , คำพิพากษาศาล -- ไทย , วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย , กระบวนการกำหนดโทษคดีอาญา , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30710
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

จากการศึกษาพบว่า การอุทธรณ์คำพิพากษาของไทยนั้น เดิมไม่เคยมีบทบัญญัติห้ามการอุทธรณ์มาก่อน ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจำกัดสิทธิไม่ให้คู่ความอุทธรณ์คดีกันอย่างไม่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้คดีที่ไม่มีสาระสำคัญขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ ซึ่งถือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ประเทศไทยให้สิทธิในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ถึงสองครั้งและไม่มีข้อจำกัดเรื่องการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลชั้นต้น จากการศึกษาพบว่าในกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการอุทธรณ์การกำหนดโทษ เว้นแต่ศาลลงโทษเกินตารางการกำหนดโทษ ประเทศอังกฤษจะอุทธรณ์การกำหนดโทษได้ต้องได้รับอนุญาตจากศาลอุทธรณ์ฝ่ายคดีอาญาก่อน และประเทศฝรั่งเศส ไม่ได้มีการแยกการอุทธรณ์การกำหนดโทษ จึงให้สิทธิในการอุทธรณ์ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย แต่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงเพียงครั้งเดียว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอแนวคิดว่าในอนาคตควรเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีการแยกการอุทธรณ์การกำหนดโทษออกจากการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ เพื่อให้คดีที่มีความสำคัญได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว และลดปริมาณของการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลชั้นต้น

บรรณานุกรม :
วัลลภา แก้วพนาสิริ . (2551). การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภา แก้วพนาสิริ . 2551. "การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภา แก้วพนาสิริ . "การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วัลลภา แก้วพนาสิริ . การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.