ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย
นักวิจัย : ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต
คำค้น : กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ , ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ -- ไทย , Strategic alliances ‪(Business)‬ , Freight forwarders -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในไทยต้องการ รวมทั้งศึกษาแรงจูงใจและอุปสรรคที่มีผลต่อการรวมกลุ่มพันธมิตร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในไทย ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TIFFA) ในปี พ.ศ. 2554 จำนวนทั้งสิ้น 203 บริษัท โดยในการวิจัยครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ สามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกออร์ดินัล (Ordinal logistic regression) ได้ทั้งสิ้น 81 ชุด จากการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในไทยเลือกรวมกลุ่มมากที่สุดคือ พันธมิตรทางธุรกิจแบบร่วมมือกันเป็นครั้งคราว แล้วแต่ตกลง โดยแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มมากที่สุดมาจากแรงจูงใจภายนอก เรื่องการที่ลูกค้าจะได้รับบริการที่หลากหลายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น และอุปสรรคที่ขัดขวางการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มากที่สุดคือ อุปสรรคด้านความไม่เชื่อถือไว้ใจ นอกจากนี้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แรงจูงใจภายนอกองค์กรเฉลี่ย อุปสรรคเรื่องความไม่ไว้ใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างพันธมิตร ความไม่ต้องการแบกรับภาระความเสี่ยงร่วมกันกับพันธมิตร ผู้บริหารไม่พร้อมที่จะวางแผน กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตร บริการที่ให้แก่ลูกค้าได้ในปัจจุบันด้านสารสนเทศ และประสบการณ์ในการเคยร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กร ที่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาก่อน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต . (2554). การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต . 2554. "การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต . "การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต . การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.