ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา
นักวิจัย : หทัยรัตน์ เลขะธนะ
คำค้น : ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมบูรณะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21351
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การบูรณะฟันในทางทันตกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนโครงสร้างของฟันส่วนที่ขาดหายไป ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสวยงาม การเลือกสีสิ่งบูรณะให้เข้ากับสีฟันที่เหลืออยู่ในช่องปากนั้นเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม วิธีการเลือกสีฟันที่น่าเชื่อถือมีส่วนช่วยให้ทันตแพทย์เลือกสีสิ่งบูรณะได้ใกล้เคียงสีฟันธรรมชาติมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการอ่านค่าในโหมดสี RGB จากภาพถ่ายดิจิทัลของฟันในช่องปากพร้อมกับชุดเทียบสีฟันปลอมที่สร้างขึ้นมาจากเฟลสปาติกพอร์ซเลน ยี่ห้อ Noritake และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการกำหนดสีฟันโดยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัล เมื่ออ่านค่าในโหมดสี RGB ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น กับวิธีการกำหนดสีด้วยตา วิธีดำเนินการวิจัยกำหนดให้ ฟันซี่ #11 จำนวน 30 ซี่ เป็นซี่ฟันตัวอย่าง ทำการถ่ายภาพซี่ฟันในสภาวะที่กำหนด ร่วมกับชุดเทียบสีฟันปลอมที่สร้างขึ้นมาจากเฟลสปาติกพอร์ซเลน ยี่ห้อ Noritake และนำมาอ่านค่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านค่าสีฟันโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือคอฟัน กลางฟัน และปลายฟัน จากนั้นกำหนดให้ทันตแพทย์ 7 ท่าน ทำการกำหนดสีฟันด้วยตาเทียบกับเฉดสีที่อ่านได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ฟันทั้ง 30 ซี่โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นกัน กำหนดให้ทันตแพทย์ 10 ท่านทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ โดยใช้สเกลเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับเฉดสีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านได้ ผลการศึกษาความถูกต้องของโปรแกรม พบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าสีในชิ้นตัวอย่างชุดเทียบสีฟันปลอมทั้ง 16 เฉดสี ได้ถูกต้องร้อยละ 75 และเมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการกำหนดสีฟันของทั้ง 2 วิธี พบว่าเฉดสีที่เลือกได้ไม่มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดสีฟัน เพื่อการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกสีฟัน สำหรับการบูรณะฟันของผู้ป่วย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดสีฟัน

บรรณานุกรม :
หทัยรัตน์ เลขะธนะ . (2551). การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยรัตน์ เลขะธนะ . 2551. "การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยรัตน์ เลขะธนะ . "การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
หทัยรัตน์ เลขะธนะ . การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.