ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
นักวิจัย : รัตนา จิระรัตนานนท์
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีเมมเบรน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5380001 , http://research.trf.or.th/node/8780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ พื้นฐานและการปรยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 5 โครงการย่อย ดังนี้ 1. การแยกก๊าซ CO2 และ H2 S จากก๊าซชีวภาพและก๊าซธรรมชาติ โดยกระบวนการเมม เบรน คอนแทคเตอร์ (มจธ.) 2. ประสิทธิภาพการกรองนาโนฟิลเตรชันของสารอินทรีย์ธรรมชาติและเกลืออนินทรีย์ (ม.อุบลราชธานี) 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมเบรนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา (ม.ศิลปาการ) 4. การวิเคราะห์สมดุลมวลและพลังงานของการผลิตเทอานอลบริสุทธิ์จากน้ำหมัในระดับ โรงงานต้นแบบด้วยเทคนิคผสมระหว่างการกลั่นและการแยกไอผ่านเยื่อแผ่นและการดูด ซับ (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 5. การผลิตเมมเบรนไม่ชอบน้ำจาก PVDF/PVDF-HFP และการดัดแปรพื้นผิว (มจธ.) ผลงานของโครงการนี้ได้มีการเผยแพร่โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ 3 ครั้ง มีการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารนานาชาติที่มีการตรวจสอบคุณภาพและมี Impact factor จำนวน 16 เรื่อง (และอยู่ ระหว่างการตรวจสอบก่อนตีพิมพ์ 3 เรื่อง หนังสือวิชาการ 1 เล่ม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 4 คน และปริญญาเอก 5 คน หัวหน้าโครงการได้รับทุนวิจัยจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 โครงการ สามารถสรุปได้ว่า โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ This is the extended project from the first phase aiming at the study of fundamental and application of membrane technology for solving industrial and environmental problems. It is decided into 5 sub-projects as the followings. 1. Removal of CO2 and H2S from biogas and natural gas by membrane contacting process. (KMUTT) 2. Performance of nanofiltration of natural organic matter and inorganic salts. (U. Ubolrajathani) 3. Application of membrane technology for latex industry. (Silapakorn University) 4. Mass and energy balance studies for pilot scale production of absolute ethanol using distillation, vapor permeation and pressure swing adsorption. (Suranaree Technological university) 5. Fabrication of hydrophobic membrane from PVDF/PVDF-HFP and surface modification. (KMUTT) The outputs of this research were disseminated through organization of 3 academic seminars and resulted in 16 publications in international peered review journals (3 papers are being reviewed) including 1 book. In addition, 5 Ph. D graduates and 4 master’s graduates were produced. Two research projects were also granted by PTT (Thailand) Ltd. In conclusion, the project objectives have been rearched satisfactorily

บรรณานุกรม :
รัตนา จิระรัตนานนท์ . (2552). การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตนา จิระรัตนานนท์ . 2552. "การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตนา จิระรัตนานนท์ . "การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
รัตนา จิระรัตนานนท์ . การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.