ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก
นักวิจัย : กุสุมาลย์ น้อยผา
คำค้น : 3T3-L1 adipocyte , adipogenesis , glucose uptake , L6 myotubes , Zingiber officinale , ฤทธิ์ลดความอ้วน , ฤทธิ์ลดเบาหวาน , เซลล์กล้ามเนื้อ , เซลล์ไขมัน , เหง้าขิงสด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480089 , http://research.trf.or.th/node/7701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขิงมีสรรพคุณทางยาในการรักษาและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วยเบาหวานได้ ซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวนั้นได้ถูกศึกษาวิจัยทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์มาแล้ว ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ลดเบาหวานจากกลไกการควบคุมการน้าน้้าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์และลดความอ้วนด้วยกลไกการยับยั้งการสะสมไขมันในเซลล์ (adipogenesis) และการสลายไขมัน (lipolysis) ของสารสกัดจากเหง้าขิงสด โดยอาศัย เซลล์กล้ามเนื้อ L6 และเซลล์ไขมัน 3T3- L1 ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องในห้องปฏิบัติการเป็นแบบจ้าลองในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดขิงสดและสารประกอบหลัก 6-gingerol กระตุ้นการน้ากลูโคสเข้าสู่เซลล์ทั้งสองชนิดได้ โดยกระตุ้นการเคลื่อนที่ของตัวพากลูโคสชนิดที่ 4 (GLUT4) ซึ่งถูกควบคุมการท้างานโดยเอ็นไซม์ phosphatidylinositol 3-kinase (PI3 Kinase) และเอ็นไซม์ 5’-AMP-activated kinase (AMPK) นอกจากจากนี้ ขิงยังกระตุ้นการสร้างตัวพากลูโคสทั้งสองชนิด (GLUT1 & GLUT4) ส่งผลให้กลูโคสเข้าสู่เซลล์เพิ่มขึ้นอีกด้วย ส้าหรับการศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดขิงสดพบว่า สารสกัดขิงสดและสารประกอบหลัก 6-gingerol ลดการสะสมไขมันในเซลล์ - แต่ ต่อการเปลี่ยนแปลงของจีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิด adipocyte differentiation ได้แก่ จีน peroxisome proliferators-activated receptor- (PPAR) และ จีน CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) โดยสรุป ขิง (Zingiber officinale Roscoe) มีฤทธิ์ต้านเบาหวานได้ โดยมีผลกระตุ้นการน้าน้้าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมัน ซึ่งเป็นเซลล์หลักที่น้าน้้าตาลไปใช้ ส่วนผลต่อการลดความอ้วนนั้นยังมีกลไกที่ไม่ชัดเจน แต่การศึกษาเบื้องต้น ขิงสามารถลดการสะสมไขมันภายในเซลล์ได้ ซึ่งน่าสนใจในการศึกษากลไกต่อไป The potential roles of Zingiber officinale Roscoe (Ginger) for treating and preventing the complications of diabetes have been investigated in both humans and experimental animals. Since our final goal is to develop dietary supplements using novel functional plant foods with potent anti-diabetic and anti-obese activity of desirable characteristics, in this research we aim to further investigate molecular mechanism effects of ginger in detail on glucose uptake, adipogenesis and lipolysis using L6 myotubes and 3T3-L1 adipocytes cultured model. Ginger extract and its main constituent; 6-gingerol showed dose and time dependent manners on glucose uptake effects in both L6 myotubes and 3T3-L1 adipocytes. The enhancement of glucose transport by ginger was mediated by the activation of GLUT4 translocation via both phosphatidylinositol 3-kinase (PI3 Kinase) and 5’-AMP-activated kinase (AMPK) activation. Additionally, GLUT1 and GLUT4 upregulation was modulated through the extracellular signal regulated kinase (ERK1/2) and the protein kinase mTOR (mammalian target of rapamycin) pathways. For anti-obesity effect study, ginger extract and its main ingredient; 6-gingerol inhibits fat accumulation in 3T3-L1 adipocytes. However, the expression of genes involved in lipid metabolism, transcription factors peroxisome proliferators-activated receptor- (PPAR) and CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) were not altered following ginger treatment. In conclusion, our study suggests that ginger exerts its anti-diabetic activity via the enhancement of peripheral glucose utilization by muscle and fat tissue. In addition, ginger shows anti-obesity effect but needs further investigation.

บรรณานุกรม :
กุสุมาลย์ น้อยผา . (2557). ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กุสุมาลย์ น้อยผา . 2557. "ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กุสุมาลย์ น้อยผา . "ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
กุสุมาลย์ น้อยผา . ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.