ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการแช่เย็นก่อนการแช่แข็งต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสและซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส รีแอคทีฟ ออกซิเจน สปีชีส์และคุณภาพอสุจิในสุนัข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการแช่เย็นก่อนการแช่แข็งต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสและซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส รีแอคทีฟ ออกซิเจน สปีชีส์และคุณภาพอสุจิในสุนัข
นักวิจัย : อรทัย ชัยเวชการ
คำค้น : อสุจิ , สุนัข -- น้ำเชื้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกวลี ฉัตรดรงค์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อศึกษาการทำงานของกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GPx) และซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส (SOD) ในน้ำเลี้ยงอสุจิ และอสุจิแช่เย็น และแช่แข็งในสุนัข และเปรียบเทียบผล ของการเติม GPx ร่วมกับ SOD และ SOD เพียงชนิดเดียวในสารเจือจางน้ำเชื้อ การศึกษานี้แบ่งเป็น 2 การทดลอง 1) รีดเก็บน้ำเชื้อสุนัขจา นวน 3 ตัว รวมน้ำเชื้อจนมีความเข้มข้น 1,200 × 106 ใน 1 มล. แล้วแบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม ทำการแช่เย็นอสุจิที่เวลา 3 24 และ 96 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปแช่แข็ง ทำการทดลองซ้ำ 7 ครั้ง 2) รวมน้ำเชื้อจากสุนัข 2- 3 ตัว เพื่อให้มีความเข้มข้น 600 x 106 ใน 1 มล. จากนั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เติม GPx (5 ยูนิต/มล.) และ SOD (100 ยูนิต/มล. ) กลุ่มที่ 2 เติม SOD (100 ยูนิต/มล.) เท่านั้น กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุม ทำการทดลองซ้ำ 9 ครั้ง การประเมินคุณภาพอสุจิได้แก่ อัตราการเคลื่อนที่ ระดับการเคลื่อนที่ ไปข้างหน้า อัตราการมีชีวิต ความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ และอะโครโซม ในขณะที่การศึกษา tROS และการ ทำงานของ SOD และ GPx ถูกทดสอบในการทดลองที่ 1 เท่านั้น โดยพบว่าการแช่เย็นอสุจิที่เวลา 96 ชั่วโมง ทำให้มีอัตราการเคลื่อนที่ และระดับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลดลงจาก 3 ชั่วโมง (p<0.05) การแช่แข็งอสุจิ ภายหลังการแช่เย็นที่เวลา 96 ชั่วโมง ทำ ให้ อัตราการเคลื่อนที่ อัตราการมีชีวิต และความสมบูรณ์ของอะ โครโซมลดลงจาก 3 ชั่วโมง (p<0.05) การแช่เย็นและแช่แข็งอสุจิในทั้ง 3 ช่วงเวลาไม่ทา ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของ tROS และ GPx (p>0.05) ในขณะที่การแช่แข็งภายหลังการแช่เย็นตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมงขึ้น ไป ทำ ให้ปริมาณ SOD ในน้ำเชื้อสุนัขลดลง (p<0.05) และพบว่ากลุ่มที่เติม SOD และ GPx ลงในสารเจือจาง น้ำเชื้อทำให้อสุจิแช่เย็น 96 ชั่วโมง มีอัตราการมีชีวิตสูงขึ้นจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เติมเฉพาะ SOD (p<0.05) และทำให้อัตราการมีชีวิตในอสุจิแช่แข็งที่ผ่านการทำละลายในชั่วโมงที่ 0 สูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) และมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มที่เติมเฉพาะ SOD (p=0.08) รวมทั้งทำให้เปอร์เซ็นต์อสุจิที่มีดีเอ็นเอ สมบูรณ์ในอสุจิแช่แข็งที่ผ่านการทำละลายจนถึงชั่วโมงที่ 6 สูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) และมีแนวโน้มสูง กว่ากลุ่มที่เติมเฉพาะ SOD (p=0.08) การศึกษานี้บ่งชี้ว่าควรขนส่งน้ำเชื้อแช่เย็นภายใน 24 ชั่วโมง แล้วทำการ แช่แข็งเพื่อคงระดับคุณภาพน้ำเชื้อไว้ และการเติม GPx ร่วมกับ SOD ลงในสารเจือจางน้ำเชื้อสามารถ ป้ องกันความเสียหายของการมีชีวิตของอสุจิและเปอร์เซ็นต์อสุจิที่มีดีเอ็นเอสมบูรณ์ในสุนัขได้ทั้งในน้ำเชื้อแช่เย็นและแช่แข็ง

บรรณานุกรม :
อรทัย ชัยเวชการ . (2552). ผลของการแช่เย็นก่อนการแช่แข็งต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสและซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส รีแอคทีฟ ออกซิเจน สปีชีส์และคุณภาพอสุจิในสุนัข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรทัย ชัยเวชการ . 2552. "ผลของการแช่เย็นก่อนการแช่แข็งต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสและซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส รีแอคทีฟ ออกซิเจน สปีชีส์และคุณภาพอสุจิในสุนัข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรทัย ชัยเวชการ . "ผลของการแช่เย็นก่อนการแช่แข็งต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสและซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส รีแอคทีฟ ออกซิเจน สปีชีส์และคุณภาพอสุจิในสุนัข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อรทัย ชัยเวชการ . ผลของการแช่เย็นก่อนการแช่แข็งต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสและซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส รีแอคทีฟ ออกซิเจน สปีชีส์และคุณภาพอสุจิในสุนัข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.