ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง
นักวิจัย : สมัคร แก้วสุกแสง
คำค้น : browning , phenolic compound , Polyphenol oxidase , การทำบริสุทธิ์ , ลองกอง , สารประกอบฟีนอล , สีน้ำตาล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280017 , http://research.trf.or.th/node/7464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของกิจกรรมเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ที่เกี่ยวข้องกับ การเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลองกองมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบและเข้าใจถึงคุณสมบัติเฉพาะอย่าง และน้ำหนักโมเลกุล เพื่อยับยั้งหรือลดบทบาทกิจกรรมเอนไซม์ PPO โดยความรู้พื้นฐานนี้สามารถ ศึกษาต่อในกระบวนการแสดงออกของยีน polyphenol oxidase นำไปสู่การแก้ปัญหาการเกิดสีน้ำตาล ของเปลือกผลต่อลองกองต่อไป โดยสกัดเอนไซม์จากเปลือกลองกองมาทำให้บริสุทธิ์ (partially purified) ด้วยการตกตะกอนโปรตีนด้วย (NH4)2SO4 ที่อิ่มตัว 20-60 เปอร์เซ็นต์แล้วต่อเนื่องด้วย วิธีการ molecular exclusion chromatography (Sephacryl S-200) แล้ววัดส่วนพีเอชที่เหมาะสม (pH optimum) ค่าความเสถียรของพีเอช (pH stability) และความเสถียรของอุณหภูมิ (temperature stability ) ของปฏิกิริยาเอนไซม์ PPO คือ 7.5 5.0-8.0 และ 40 องศาเซลเซียสตามลำดับ นอกจากนี้ กิจกรรมเอนไซม์ PPO สามารถถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสาร radical scavengers และ reducing agents ได้แก่ Reduced glutathion และ quercetin เมื่อหาน้ำหนักโมเลกุลด้วยวิธี Molecular exclusion chromatography (HW-55F) พบว่าเอนไซม์ PPO ไม่ปรากฏ isozyme และมีขนาด โมเลกุลเท่ากับ 93 KDa และเมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมเอนไซม์ PPO พบว่ากิจกรรม ของ PPO ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ในวันที่ 0 และเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 8 ของการเก็บรักษา จากนั้นนำ เอนไซม์ PPO ไปทำให้บริสุทธิ์ต่อด้วยวิธี Anionic exchange chromatography (DEAE-650M) และ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม์ PPO อีกครั้งพบว่ากิจกรรม PPO ถูกยับยั้งอย่างชัดเจนใน ลองกองตั้งแต่วันแรกของการเก็บรักษาหลังจากที่ผ่านการให้รังสี UV-C ที่ความเข้มข้น 5.4 กิโลจูลย์ ต่อตารางเมตร การศึกษาสารประกอบฟีนอล กิจกรรมเอนไซม์ PAL และ PPO ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกิดสี น้ำตาลที่เปลือกลองกองพบว่าที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสสามารถลดการสังเคราะห์ของกิจกรรม เหล่านี้ได้ดีกว่าอุณหภูมิห้อง และเมื่อมีการตรวจสอบสารประกอบฟีนอลบ่งชี้ได้ว่าในเปลือกผล ลองกองส่วนใหญ่เป็นสารประกอบฟีนอลจำพวก kaempfenol และ quercetin ตามลำดับ รองลงมา คือ chlorogenic acid และ resveratrol ซึ่งพบในปริมาณที่ต่ำ นอกจากนี้มีการศึกษาวิธีการฉายรังสี 4 UV-C ที่ความเข้มข้น 0 (control), 3.6, 5.4 and 7.2 kJ/m2 ที่มีผลต่อการเกิดสีน้ำตาลของลองกอง หลังเก็บเกี่ยวพบว่า การฉายรังสี UV-C ที่ 3.6 และ 5.4 kJ/m2 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดสี น้ำตาลที่ผิวเปลือกได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่นและชะลอการลดลงของสารประกอบฟีนอล รวมทั้งลด กิจกรรมเอนไซม์ PPO และ PAL ได้ดีที่สุด The characterization of Polyphenol oxidase (PPO) activity of stored longkong (Aglaia dookkoo Griff.) was investigated to clarify the mechanism of pericarp browning. The activity of PPO, which was partially purified by (NH4)2SO4 precipitation (20-60% saturation) and continued to molecular exclusion chromatography (Sephacryl S-200). The pH optimum and stability of PPO activity were 7.5 and 5.0-8.0, respectively. Only one peak of the activity was detected and no other isozyme with PPO was estimate about 93 KDa. Reduced glutathione, and especially quercetin had more effective inhibitory activity. Anionic exchange chromatography (DEAE-650M) was further purified. PPO activity of the extract from UV-C irradiation 5.4 kJ/m2, was lower than that of extracts from fresh longkong. Phenolic compounds, as well as PAL and PPO activities, are likely to involve in the development of browning that occurs during the storage of longkong fruit at room temperature. Low storage temperature (13C) retarded the metabolism of longkong fruits as indicated by the lower L value, browning disorder, total phenolic content, PPO and POD 6 activities and water loss as compared to the high storage temperature (13C). The Identification of phenolic compound in Longkong Pericarp was determined. The primary phenolic in longkong peel are kaempfenol and quercetin. The other identification are chlorogenic acid and resveratrol, respectively. The UV-C irradiation 0 (control), 3.6, 5.4 and 7.2 kJ/m2on phenolic content, polyphenol oxidase (PPO) and phenylalanine ammonia lyase (PAL) of longkong at 25C was determined. UV-C irradiation at 3.6 and 5.4 kJ/m2 effectively inhibited pericarp browning relative to the control. PPO activity correspondingly decrease resulting to reduced phenolic oxidation indicated by retention of higher phenolics content than that in control. PAL also decreased and may have contributed to the reduction of browning as the most effective of UV-C irradiation was 5.4 kJ/m2.

บรรณานุกรม :
สมัคร แก้วสุกแสง . (2556). การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมัคร แก้วสุกแสง . 2556. "การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมัคร แก้วสุกแสง . "การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
สมัคร แก้วสุกแสง . การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.