ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : ณรงค์ วีระไวทยะ
คำค้น : การถ่ายทอดองค์ความรู้ , ทรัพยากรประมง , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG5030003 , http://research.trf.or.th/node/7278
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปี พ.ศ. 2550 คณะประมงได้รับการสนันสนุนจาก กปร. ผ่านทางสำนักงานกองทุนสนับสนุน งานวิจัย ( สกว.) ให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาด้านทรัพยากรประมงในระยะ ที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2546-2548 ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พื้นที่หลัก โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการประกอบด้วยการจัดทำโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากร ประมง ทั้งหมด 2 ชุด จำนวน 1,000 ชุดโดยโปสเตอร์ชุดที่ 1 คือชุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 5 แผ่น และ ชุดที่ 2 คือชุดสัตว์น้ำที่พบทั่วไปในแหล่งน้ำจืด 3 แผ่น เพื่อเผยให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 ได้แก่การจัดทำหนังสือเผยแพร่ โดยทำการคัดข้อมูลจากผลการศึกษาทรัพยากรประมงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงปี 2546-2548 มา จัดทำร่างเอกสารเผยแพร่ ทั้งนี้ร่างเอกสารเผยแพร่ฉบับดังกล่าวได้ส่งมอบให้แก่ สกว. เป็นที่เรียบร้อย แล้ว ส่วนกิจกรรมที่ 3 ได้แก่การจัดการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร อย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่คณะครูในโรงเรียนใน ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นพื้นที่หลัก จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 5 โรงและ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 5 โรง โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยรูปแบบ การฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย วิทยากรบรรยาย ถึงกระบวนการศึกษา รวมถึงสาธิต วิธีการเก็บตัวอย่าง มีการแจก คู่มือในการอบรม มีการดูงานรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้กิจกรรมข้างต้นดังกล่าวจะเป็นการ เสริมสร้างความรู้ความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรประมงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการ ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป และเห็นควรจะได้มีการดำเนินการกิจกรรมลักษณะนี้ในพื้นที่แหล่งน้ำอื่น ๆ ของ ประเทศ เช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
ณรงค์ วีระไวทยะ . (2556). โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณรงค์ วีระไวทยะ . 2556. "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณรงค์ วีระไวทยะ . "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ณรงค์ วีระไวทยะ . โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.