ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
คำค้น : (Wireless Design): Wireless cellular network , พิบัติภัย , ระบบภูมิสารสนเทศ , ระบบเตือนภัยระดับจังหวัด , แม่ฮ่องสอน , ไฟ่ป่า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG53O0010 , http://research.trf.or.th/node/6793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ เพื่อศึกษาชนิดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเพิ่มความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการไฟป่า และเพื่อพัฒนาข้อมูลแผนที่ภัยธรรมชาติเพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม พบว่า มีข้อมูล 9 ชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการสื่อสารเพื่อการวางแผนจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่ง แม้ว่าชุมชนเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลไว้ใช้ แต่ชุมชนยังขาดทักษะในการสำรวจและจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง และแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญว่าแผนที่เสี่ยงไฟป่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผนป้องกันไฟป่าตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย แต่แผนที่ดังกล่าวยังไม่ได้มีการจัดทำและจัดเก็บเพื่อให้หน่วยงาน/ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนั้น จึงพบว่าหน่วยงานระดับจังหวัดส่วนใหญ่ยังคงขาดข้อมูล/สารสนเทศไม่ว่าในรูปแผนที่หรือรูปแบบอื่น ๆ สำหรับนำมาใช้สนับสนุนการวางแผนงานประจำด้านการป้องกันไฟป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำให้ได้แผนที่เสี่ยงดินถล่มและแผนที่เสี่ยงการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งแผนที่ที่ได้นี้ได้นำไปผนวกจัดแสดงผ่านระบบแม่ข่ายแผนที่บนอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแผนที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

บรรณานุกรม :
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . (2555). การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . 2555. "การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . "การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.