ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคาร
นักวิจัย : ปกรณ์ สุตตเขตต์
คำค้น : การก่อสร้าง -- การประมาณราคา , อาคาร -- การบูรณะและการสร้างใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพดล จอกแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การประมาณราคาเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของโครงการก่อสร้าง แต่แนวทางการประมาณราคางานอาคารโดยทั่วไปนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในประมาณงานบูรณะอาคารได้อย่างเหมาะสม เพราะขั้นตอนการทำงานของงานบูรณะอาคารแตกต่างจากการก่อสร้างทั่วไป ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางในการวัดปริมาณงานบูรณะอาคาร อันประกอบด้วยการแบ่งรายการงานสำหรับงานการบูรณะอาคาร การวัดปริมาณงานและหน่วยที่ใช้ในการวัด รวมถึงขอบเขตการคิดราคาต่อหน่วย โดยมีขอบเขตเฉพาะงานสถาปัตยกรรม ซึ่งได้แก่ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานตกแต่งพื้น งานก่อผนัง งานผนังแผ่นยิปซั่ม งานผนังไม้ งานตกแต่งผิวผนัง งานประตู-หน้าต่าง และงานทาสี โดยวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นสร้างแนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคารเบื้องต้น โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ทำให้งานบูรณะอาคารแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้จากการสำรวจขั้นตอนและวิธีการบูรณะอาคารจากหน้างานบูรณะอาคาร และขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางการวัดปริมาณงานบูรณะ ด้วยเทคนิควิธีแบบเดลฟายโดยใช้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 3 รอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 21 ราย แล้วนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้งโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ราย และนำมาสรุปเป็นแนวทางการวัดปริมาณงานบูรณะอาคาร จากผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ทำให้งานบูรณะอาคารแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งแนวทางการวัดปริมาณงานบูรณะอาคารที่ได้จากการวิจัยนี้นั้น สามารถสะท้อนถึงปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่างงานบูรณะอาคารและงานก่อสร้างทั่วไปได้เป็นอย่างดี และพบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแนวทางการวัดปริมาณงานบูรณะอาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเมื่อนำแนวทางดังกล่าวมาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีถึง 180 รายการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับแนวทางการวัดปริมาณงานบูรณะอาคารที่นำเสนอจากทั้งสิ้น 194 รายการ โดยมีเพียง 14 รายการที่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เห็นด้วย

บรรณานุกรม :
ปกรณ์ สุตตเขตต์ . (2552). แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกรณ์ สุตตเขตต์ . 2552. "แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกรณ์ สุตตเขตต์ . "แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปกรณ์ สุตตเขตต์ . แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.