ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
นักวิจัย : ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนต์วาที
คำค้น : ความตระหนัก , ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง , ความจริงเสมือน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพดล จอกแก้ว , ประมวล สุธีจารุวัฒน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ในการก่อสร้างมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนงานก่อสร้างยังมีความตระหนักหรือความรู้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ดีพอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual environment) ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของงานก่อสร้างอาคารสูง และศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง โดยใช้ภาพวาด วิดีโอเอนิเมชั่น และเครื่องจำลองสภาพแวดล้อมเหมือนจริง (Cave automatic virtual environment, CAVE) ซึ่งมีสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ถูกจำลองขึ้นจำนวน 3 สถานการณ์ ได้แก่ 1) สถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานถูกวัตถุกระแทกหรือพุ่งชน 2) สถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานถูกวัตถุตกใส่ และ 3) สถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง ผลจากการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมทั้งสามวิธีสามารถเพิ่มความตระหนักให้กับคนงานก่อสร้างได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการฝึกอบรมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ด้วยการแบ่งระดับขั้นความตระหนักพบว่า วิธีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยด้วยเครื่องจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถเพิ่มระดับของความตระหนักด้านความปลอดภัยได้ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่า การอบรมด้านความปลอดภัยด้วยเครื่องจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สามารถเพิ่มความตระหนักได้ดีกว่าวิธีอื่น.

บรรณานุกรม :
ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนต์วาที . (2552). การศึกษาความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนต์วาที . 2552. "การศึกษาความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนต์วาที . "การศึกษาความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนต์วาที . การศึกษาความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.