ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร
นักวิจัย : สมชาย ศรีทนุ
คำค้น : น้ำมันพืช -- คุณภาพ -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ , บัณฑิต อินณวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ออกแบบและสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหารต้นแบบ โดยอาศัยวิธีการวัดค่าความจุไฟฟ้าในน้ำมันปาล์มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และนำค่าความจุไฟฟ้าที่ได้มาเทียบกับวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล มาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหารต้นแบบใช้ตัวรับรู้ชนิดความจุไฟฟ้า ที่ประกอบจากแผ่นสแตนเลส 3 แผ่นวางขนานกัน และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในภาคประมวลผล และสร้างสมการความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างปริมาณสารโพลาร์กับค่าความจุไฟฟ้า ผลการวัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันปาล์มตัวอย่างในช่วง 10%-20% ด้วยมาตรวัดฯ มีความคลาดเคลื่อนไปจากวิธีมาตรฐานประมาณ 5%.

บรรณานุกรม :
สมชาย ศรีทนุ . (2551). การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ศรีทนุ . 2551. "การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ศรีทนุ . "การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สมชาย ศรีทนุ . การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.