ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
คำค้น : สุขภาพ , อุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG46N0038 , http://research.trf.or.th/node/5711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการสืบทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชนกับชุมชนตำบลชัยจุมพล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพ และเพื่อพัฒนารูปแบบการสืบทอดและฟื้นฟู ภูมิปัญญาสุขภาพ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาศึกษา 1 ปี 6 เดือน ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาด้านสุขภาพในชุมชนสามารถนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามการดูแลสุขภาพทางกาย ใจ ทางสังคม และทางปัญญา ได้ดังนี้ คือ 1)ด้านพิธีกรรมบำบัด/จิตบำบัด ซึ่งว่าด้วยการดูแลรักษาสุขภาพทางใจ ทางสังคมและปัญญา 2)ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 3)ภูมิปัญญาเกี่ยวกับหมอนวด หมอเป้า หมอเข้ากระดูก 4)พิธีกรรมด้านการสร้างขวัญกำลังใจ 5)กลุ่มพิธีกรรมด้านการสร้างความร่มเย็นและศิริมงคล เมื่อเกิดการเจ็บป่วยกระบวนการเยียวยารักษาโรคในชุมชน มีหลากหลาย โดยชาวบ้านไม่ได้พึ่งระบบการแพทย์แบบใดแบบหนึ่ง แต่จะพึ่งการรักษาแบบอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการดูแลรักษาตนเองแบบพื้นบ้าน ตามความเชื่อและวัฒนธรรม

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . (2549). การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . 2549. "การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . "การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.